พลังข้อมูลข่าวสาร – พลังการเปลี่ยนแปลง

พลังข้อมูลข่าวสาร – พลังการเปลี่ยนแปลง

รัฐต้อง “เปิด” ให้ข้อมูลของรัฐเป็น “ข้อมูลสาธารณะ” เพราะการให้ข้อมูลเป็น “หน้าที่” ไม่ใช่ “ภาระ” และ “ข้อมูล” เป็นหัวใจสำคัญของความโปร่งใสนั้นรัฐต้องมีการเปิดเผยให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายมากน้อยเพียงใด เพราะข้อมูลคือเครื่องมือในการเข้าถึง”โอกาส”และการตรวจสอบที่ดีที่สุด เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน ความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ซีรี่ย์นี้จะรวบรวม สำรวจลักษณะการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐของไทยทั้งตัวอย่างที่ดีและที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งตัวอย่างของต่างประเทศ และผลักดันให้เห็นว่าข้อมูลนั้น”สำคัญ” ต้องให้ประชาชนเข้าถึงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

22 ข่าวในประเด็นนี้

ใช้เงิน 108 ล้านบาท รับมือบริการร้องทุกข์ที่ทำเนียบฯ 6 ล้านครั้ง สารพัดปัญหาการเมือง จำนำข้าว และหนี้นอกระบบ

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (Government Contact Center) หรือ GCC 1111 เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 1 เม.ย. 2547 ในยุค พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร โดยมีการเปิดให้ข้อมูลภาครัฐ 20 กระทรวง 10 หน่วยงาน ปัจจุบันมีการเปิดให้ส่งเรื่องร้องทุกข์ได้ 4 ช่องทาง ประกอบด้วย การเข้าร้องเรียนโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน 1111 ประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก กทม. 10302 (จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ) สายด่วนของรัฐบาล 1111 บริการ 24 ชั่วโมง เว็บไซต์ www.1111.go.th และการส่งจดหมายไปยัง ตู้ ปณ. 1111 ปณ. ทำเนียบรัฐบาล

ทุกข์ชาวบ้านผ่านช่องทางการร้องทุกข์ของรัฐบาล “1111” – สัปดาห์เดียว”คสช.” รับไปกว่า 4,500 เรื่อง

ศูนย์บริการประชาชนได้เปิดช่องทางการให้บริการไว้ 4 ช่องทาง ประกอบด้วย สายด่วนของรัฐบาล 1111 บริการ 24 ชั่วโมง จุดบริการประชาชน 1111 ประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก ตู้ ปณ.1111 ปณ.ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10302 เว็บไซต์ www.1111.go.th โดยเมื่อมีการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่เดือดร้อนแล้ว ศูนย์บริการประชาชน จะจดบันทึกข้อมูลและส่งเรื่องไปยังหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 317 หน่วยงานเพื่อดำเนินการต่อไป

1 2 3