พันธะซ่อนเร้นในห่วงโซ่อาหาร

พันธะซ่อนเร้นในห่วงโซ่อาหาร

ทุกวันนี้การไม่ตระหนักและไม่ซื่อตรงของผู้ผลิตต่อการดำเนินการต่างๆ ในห่วงโซ่อาหารยังคงมีอยู่ กฏเกณฑ์กติกาถูกละเมิด มีวาระซ่อนเร้น ซี่รี่ย์นี้จะเสนอทั้งปัญหาและทางออกเพื่อช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การปรับปรุงแก้ไขอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

6 ข่าวในประเด็นนี้


เบื้องหลังใบเหลืองประมงไทย “ข้อชี้แจงเดิมๆปัญหาการขึ้นทะเบียนเรือ – หน่วยงานลับอียูตรวจพบไทย”ผักชีโรยหน้า”

เบื้องหลังใบเหลืองประมงไทย “ข้อชี้แจงเดิมๆปัญหาการขึ้นทะเบียนเรือ-หน่วยงานลับอียูตรวจพบไทย”ผักชีโรยหน้า”

ปัญหาที่ซ่อนในห่วงโซ่อาหาร ปลาป่น ข้าวโพด หมอกควัน น้ำท่วม (ตอนที่2): รัฐแก้ประมงไม่ตรงจุด – เกษตรกรกลายเป็น “พันธะ” ที่ไร้ “สัญญา”

ต่อจากประเด็นที่เคยนำเสนอไปในเรื่องปัญหาหมอกควัน และการปลูกข้าวโพดในพื้นที่ป่า คือปัญหาของปลาป่นกับทะเลไทย และวงจรอุตสาหกรรมเกษตรที่ผูกโยงไปถึงการทำไร่ข้าวโพด เนื่องจากทั้ง 2 สิ่งต่างเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอาหารสัตว์ และสิ่งที่เป็นประเด็นเชื่อมโยงต่อมาคือปัญหาจากระบบเกษตรพันธสัญญาที่เกษตรกรในระบบดังกล่าวร้องเรียนว่าตนถูกเอาเปรียบจากเอกชนยักษ์ใหญ่ที่เป็นคู่สัญญากับตน

เสวนาโต๊ะกลม ถกประเด็นปัญหาข้าวโพด-หมอกควัน-ทางออก ชูระบบ GAP คุมพื้นที่ปลูก พร้อมแบนข้าวโพดนอกระบบ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นถือเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับต้นๆ ของไทย ซึ่งมีมูลค่าทางการตลาดมหาศาลหากนับรวมทั้งห่วงโซ่การผลิตอาหาร เนื่องจากข้าวโพดส่วนนี้จะถูกนำมาใช้เลี้ยงสัตว์อาหารที่คนไทยบริโภคในทุกมื้อ รวมถึงเนื้อสัตว์ที่นำมาแปรรูป หรือส่งออกต่างประเทศ แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือ หมอกควันที่เกิดจากการทำไร่ข้าวโพดในพื้นที่สูง ที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะช่วยในการไถกลบเข้าไม่ถึง เกษตรกรจึงอาศัยไม้ขีดก้านเดียวในการปรับพื้นที่เพื่อทำการเพาะปลูก วันนี้ปฎิเสธไม่ได้ว่าการผลิตใดๆ ทั้งในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม หรือบริการ ต้องมองให้รอบด้าน ตั้งแต่ผู้เริ่มต้น จนไปถึงผู้ใช้คนสุดท้าย ดั้งนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมด

ปัญหาที่ซ่อนในห่วงโซ่อาหาร ปลาป่น ข้าวโพด หมอกควัน น้ำท่วม (ตอนที่1): ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การแก้ปัญหาหรือมายาคติ

จากประเด็นปัญหาหมอกควันในภาคเหนือที่ทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึงปัญหาการค้าแรงงานทาสที่ทั่วโลกกำลังจับตามองการแก้ปัญหาของประเทศไทยนั้น เป็นแรงกระเพื่อมสำคัญที่ทำให้หลายฝ่ายเห็นถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ในห่วงโซ่อุปทานอาหาร ทำให้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการ “จับมือ” กับภาครัฐ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปัญหาหมอกควันที่ส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาตอซังหลังกการเก็บเกี่ยว แต่ห่วงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีห่วงโซ่อุปทานสายยาว ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ขณะที่ NGO มอง MOU ดังกล่าวไม่ใช่ทางออก ชี้ระบบรัฐอย่างเดียว ต้องใช้เวลา 120 ปีดับไฟป่า

เครือซีพีทำMOUส.ป.ก. รื้อระบบผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ป้องกันรุกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม

ภายใต้บทบาทผู้กุมตลาดการเกษตร จากการเคลื่อนไหวของกลุ่มธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ในประเทศไทย ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานั้นจะเห็นได้ว่า ซีพีกำลังปรับตัวลงสู่ “ต้นน้ำ” สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรที่จะเป็นผู้ป้อนวัตถุดิบให้แก่ตน จากกรณีของ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด (ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตร และเส้นตราฉัตร) ได้เข้าไปส่งเสริมการปลูกข้าวให้ได้คุณภาพในระดับไร่นา หรือกระทั่งการเตรียมพร้อมปรับกระบวนการเพาะปลูกเป็นพื้นที่แปลงใหญ่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การลดลงของเกษตรกร มาวันนี้บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ซึ่งดูแลรับผิดชอบ กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ใช้กลยุทธ์เดียวกันกับ ซี.พี.อินเตอร์เทรด ในการเข้าไปส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ “ต้นน้ำ” ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่กลางปี 2557 ที่ผ่านมา