โครงสร้างประชากร 30 ปีข้างหน้า

โครงสร้างประชากร 30 ปีข้างหน้า

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยมาเร็วกว่าที่คาดคิด แล้วจะมีผลกระทบกับภาพรวมเศรษฐกิจ สังคมอย่างไรบ้าง และจะช่วยกัน”สื่อ”อย่างไรให้คนตระหนักว่าการแก้ปัญหาเรื่องนี้จะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้ว สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าเล็งเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะรายงานและนำเสนอให้ประชาชนได้เตรียมพร้อม เพื่อรับมือกับสังคมสูงอายุที่จะเผชิญใน 30 ปีข้างหน้า อาจจะดูว่าอีกยาวนาน แต่หากไม่เตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ก็อาจจะสายเกินไป

22 ข่าวในประเด็นนี้


ศูนย์ดูแลคนสองวัย “Intergeneration Center” โมเดลเชื่อมสัมพันธ์ต่างรุ่น สร้างคุณภาพชีวิต “คนแก่- เด็กเล็ก” เรียนรู้ ใส่ใจกันและกัน

แนวคิดใหม่ในการดูแลผู้สูงวัย ปรับเปลี่ยนบ้านพักคนชราให้เป็น Intergeneration Care Center นำคนสองรุ่น ประชากรผู้สูงวัยและประชากรเด็ก มาอยู่ร่วมกัน เชื่อมสัมพันธ์ประชากรต่างรุ่น และเป็นศูนย์ที่ผู้สูงวัยมาใช้ชีวิตไม่ใช่มาจบชีวิต ขณะเดียวกันสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงวัยและเข้าใจดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวัยในกลุ่มเด็กๆ

สังคมสูงวัยความจริงที่ใกล้ตัว โจทย์จะเตรียมตัวที่ดีอย่างไร “รัฐ – ลูกหลาน ” พร้อมหรือยังที่จะแบกภาระคนแก่

ทิศทางของสังคมยุคใหม่กำลังหันทิศไปสู่ “ยุคสังคมสูงวัย” เนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลง ส่งผลให้อัตราวัยแรงงานที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหดตัวตาม สวนทางกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นตามความทันสมัยและคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้น โดยมีการคาดการว่า ในระยะเวลาเพียงครึ่งทศวรรษ ไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว ซึ่งจะมีประชากรสูงอายุคิดเป็น 20% หรืออาจพุงสูงแตะ 28% ของประชากรทั้งหมด และในปี 2583 จะเหลือวัยแรงงานที่ที่ต้องเกื้อหนุนผู้สูงอายุเพียง 1.7:1 เท่านั้น ในสภาวะดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคำถามว่าประเทศไทยมีความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือยัง

UNFPA ชี้โครงสร้างประชากรยุคเกิดน้อย อายุยืน ส่งผลครอบครัวไทย “ซับซ้อน-หลากหลาย” – หวั่นทัศนคติเจนวายคาดเด็กเกิดใหม่ไม่เกิน 5 แสนคน/ปี

อนาคตประเทศไทย ! รายงาน UNFPA ชี้โครงสร้างประชากรยุคเกิดน้อย อายุยืน ส่งผลครอบครัวไทย “ซับซ้อน-หลากหลาย” – หวั่นทัศนคติเจนวายคาดเด็กเกิดใหม่ไม่เกิน 5 แสนคน/ปี

ทีดีอาร์ไอชี้สวัสดิการชุมชนของรัฐไม่ตอบโจทย์ท้องถิ่น แนะจับมือชุมชน-อปท. ดูแลกันเอง

วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในแต่ละชุมชนที่ต่างกัน ส่งผลให้แต่ละชุมชนมีปัญหาที่แตกต่างซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขที่แตกต่างกันด้วย ทว่าเรากลับพบว่าการได้รับความช่วยเหลือผ่านสวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้ อาจไม่สามารถบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาที่พบในชุมชนแต่ละแห่งได้ครอบคลุมและตรงจุด เด็กเล็ก คนชรา คนพิการ หรือคนด้อยโอกาสจำนวนหนึ่งกำลังเผชิญกับความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่การช่วยเหลือแบบสงเคราะห์จากรัฐบาลไม่ใช่ทางออกที่ดีพออีกต่อไป

กลุ่มเพศทางเลือกเสนอแก้กฎหมายสมรส ให้ทุกเพศจดทะเบียนได้ แก้ปัญหาปิดกั้นสิทธิการใช้ชีวิตคู่

กลุ่มเพศทางเลือกเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 เรื่องการสมรส ให้บุคคลสามารถสมรสกันได้มิใช่เพียงแค่คู่รักชาย-หญิงเท่านั้น หลังเผชิญปัญหาข้อกำจัดทางกฎหมายที่ปิดกั้นสิทธิทางมรดก ทางธุรกิจ-ธุรกรรม และการรักษาพยาบาล ซึ่งทำให้ขาดความมั่นคงในชีวิตคู่ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรับรองสิทธิการเป็นคู่สมรส

ทีดีอาร์ไอ-ยูนิเซฟ-ภาคีเครือข่าย ดันนโยบายจ่าย “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก”

ผู้อำนวยการวิจัยทีดีอาร์ไอเผย ภาครัฐควรเร่งผลักดันให้มีนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเพื่อเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้กับเด็ก และเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเท่าเทียม ระบุการให้การอุดหนุนเด็กโดยเฉพาะช่วงปฐมวัย ถือว่าเป็นการลงทุนด้านสังคมที่คุ้มค่าที่สุด

“โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์” ชี้อาการ “เกิดน้อย ตายยาก ย้ายถิ่น” ถ้าไม่ทำอะไร ประเทศจะเดินไปสู่ความลำบากมากขึ้นเรื่อยๆ

“โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์” ชี้อาการ “เกิดน้อย ตายยาก ย้ายถิ่น” ถ้าไม่ทำอะไร ประเทศจะเดินไปสู่ความลำบากมากขึ้นเรื่อยๆ – ถึงเวลาต้องสื่อสาร “ชุดข้อมูล ชุดความคิดใหม่”

“โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์” ชี้อาการ “เกิดน้อย ตายยาก ย้ายถิ่น” ถ้าไม่ทำอะไร ประเทศจะเดินไปสู่ความลำบากมากขึ้นเรื่อยๆ – ถึงเวลาต้องสื่อสาร “ชุดข้อมูล ชุดความคิดใหม่”

การเปลี่ยนโครงสร้างประชากร เริ่มต้นจากชื่อก็ไม่จูงใจให้ฟัง จริงๆ เป็นเรื่องคนเกิดน้อยตายยาก แต่วันนี้ถ้าพูดแค่นี้คนก็ไม่ได้สนใจเพราะเขาไม่รู้ว่า“เกิดน้อย ตายยาก ย้ายถิ่นนั้นทำให้ประเทศเราต้องเปลี่ยนแปลง”การเปลี่ยนแปลงนี้เราจะอยู่เหมือนเดิม ทำทองไม่รู้ร้อน บอกว่าครอบครัวยังอบอุ่น ชุมชนยังเข้มแข็ง มันไม่ใช่แล้ว เศรษฐกิจเติบโต มันใช่ แต่มันโตยาก ชุมชนก็เข้มแข็งยาก ความมั่นคงของประชาชนก็ยาก

โครงสร้างประชากร 30 ปีข้างหน้า(5) : ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายสุขภาพมากขึ้น

โครงสร้างประชากรในอีก 30 ปีข้างหน้า คนไทยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นเป็น 20.5 ล้านคน ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยมีการคาดการณ์ว่า ค่าใช้จ่ายในการบริการสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุของกองทุนหลักประกันสุขภาพภาครัฐในปี 2565 จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 1.1% ของจีดีพี จาก 0.64% ในปี 2553 หรือเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว

“UNFPA-สภาพัฒน์ฯ” เปิดรายงานคุณแม่วัยใสฯ เด็กหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดลูกทุก 2 ชั่วโมง

“UNFPA-สภาพัฒน์ฯ” เปิดรายงานคุณแม่วัยใสฯ เด็กหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดลูกทุก 2 ชั่วโมง

1 2