#DJSI2017Scan

#DJSI2017Scan

#DJSI2017Scan ซีรี่ย์นี้เป็นการสแกนผลการจัดอันดับมาตรฐาน ติดตาม วิเคราะห์และมองหาความหมายที่ซ่อนอยู่ ของการประเมินศักยภาพการพัฒนาที่ยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ประจำปี 2017 เดินตามรอยบทเรียน ความล้มเหลว ความสำเร็จและความจริงของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสมาชิก DJSI

3 ข่าวในประเด็นนี้


กลุ่มปตท. สานพลังยั่งยืน 3 มิติ สู่ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ต่อเนื่องปีที่ 8

ปตท. สานพลังยั่งยืน 3 มิติ สู่ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ต่อเนื่องปีที่ 8 สะท้อนศักยภาพการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างคุณค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล

#DJSI2017Scan: Sustainability Index ดัชนีชี้วัดด้านความยั่งยืน

การลงทุนอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นแนวคิดที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางมากว่า 10 ปี และมีแนวโน้มที่เติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการลงทุนของ UNPRI ในระหว่างปี ค.ศ. 1995-2017 แสดงให้เห็นว่า มีการนำเงินไปลงทุนที่ให้ความสำคัญต่อ ESG ซึ่งมีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากจากมูลค่าประมาณ 6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐได้เพิ่มสูงถึงกว่า 10 เท่าจนกลายเป็นมูลค่าประมาณ 65 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

#DJSI2017Scan ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนระดับโลกกับ 3 หลักการง่ายๆ ที่ทำให้ธุรกิจได้ไปต่อ

สิ่งสำคัญที่ต้องเน้นสำหรับการให้คะแนนและประเมินศักยภาพรวมถึงประสิทธิภาพในการทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ DJSI ที่น่าประทับใจอีกอย่างหนึ่ง คือ ไม่เพียงมีการเพิ่มขึ้นของรายชื่อบริษัทที่สมควรได้รับการยกย่องในระดับโลก ในระดับภูมิภาค รวมถึงระดับประเทศ แต่ยังมีการลบชื่อออกจากการประเมินและการจัดอันดับในแต่ละปีด้วย เรื่องนี้ถือเป็นความท้าทายของนักวางแผนและปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยแท้