ThaiPublica >

งบกลาโหมหลังรัฐประหารเพิ่มอย่างมีนัยสำคัญ

18 กันยายน 2011


งบประมาณกระทรวงกลาโหมเมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวมประชาชาติ (จีดีพี) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ต่อเนื่องถึงปี 2552 สวนกระแสก่อนหน้านี้ และสวนทางกับทิศทางของประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศ ยกเว้นเวียดนามและกัมพูชา ซึ่งมีสัดส่วนงบกลาโหมต่อจีดีพีเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับไทย

งบกลาโหมก่อน-หลังรัฐประหาร

ป้ายคำ :