รัฐบาลประยุทธ์ 1
( พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน )
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี