รัฐบาลอภิสิทธิ์ 2
( 20/12/2551 - 3/02/2552 )
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี