รัฐบาลอภิสิทธิ์ 1
( 20/12/2551 - 3/02/2552 )
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี
รัฐบาลอภิสิทธิ์ 2
( 3/02/2552 - 28/05/2552 )
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี
รัฐบาลอภิสิทธิ์ 3
( 28/05/2552 - 18/01/2553 )
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี
รัฐบาลอภิสิทธิ์ 4
( 18/01/2553 - 6/06/2553 )
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี
รัฐบาลอภิสิทธิ์ 5
( 6/06/2553 - 9/06/2554 )
นายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี