พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

กระทรวงแรงงาน

มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด
มูลค่าที่ดินที่ถือครอง
10 อันดับนักการเมืองที่มีมูลค่า
ทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงมากสุด (%)
1. _
2. _
3. _
4. _
5. _
6. _
7. _
8. _
9. _
10. _