นาง พรรณสิริ กุลนาถศิริ

กระทรวงสาธารณสุข

มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด
มูลค่าที่ดินที่ถือครอง
10 อันดับนักการเมืองที่มีมูลค่า
ทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงมากสุด (%)
1. 148.76%
2. 113.40%
3. 40.17%
4. 38.84%
5. 26.36%
6. 23.34%
7. 19.82%
8. 16.90%
9. 16.50%
10. 13.16%