นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง

กระทรวงคมนาคม

มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด
มูลค่าที่ดินที่ถือครอง
10 อันดับนักการเมืองที่มีมูลค่า
ทรัพย์สินเปลี่ยนแปลงมากสุด (%)
1. 492.03%
2. 227.32%
3. 220.81%
4. 74.54%
5. 40.17%
6. 31.87%
7. 27.35%
8. 25.57%
9. 21.84%
10. 20.42%