ว่าที่ร้อยเอกปิติคุณ นิลถนอม

14 ข่าวในคอลัมน์นี้


วัฒนธรรมองค์กร: หายนะใกล้ตัวที่อาจไม่ทันได้เห็น

วัฒนธรรมองค์กร: หายนะใกล้ตัวที่อาจไม่ทันได้เห็น ในทางปฏิบัติการตรวจสอบจะต้องทำอย่างไร คำถามที่ตามมาคือ แล้วจะตรวจสอบวัฒนธรรมองค์กรกันอย่างไร และวัฒนธรรมองค์กรแบบใดบ้างที่สามารถตรวจสอบได้

ผู้ตรวจสอบภาครัฐจะช่วยแก้ไขปัญหา PM 2.5 ได้อย่างไร? : กรณีศึกษาจากประเทศในกลุ่มยุโรป

คำถามที่ค้างคาใจพวกเราอยู่คงคล้ายๆกันว่าทำไมปัญหา PM 2.5 ถึงแก้ไม่เคยหายเสียที เราจะต้องอยู่แบบตายผ่อนส่งกันไปอย่างนี้จริงๆหรือ

หนีเข้าเมือง–ทุจริต–โควิด 19 : กับบทบาทของ Auditor ภาครัฐ

กรณีการหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว ต้องว่ากันตามเนื้อผ้าอย่างมีสติ ว่าใครเป็นผู้ละเมิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้หลบหนีเอง เจ้าหน้าที่รัฐ หรือนายหน้าที่หาประโยชน์เป็นกรณีๆ ไป โดยไม่ “เหมารวม” หรือ “ยกเข่ง” และไม่ใช้อารมณ์หรืออคติส่วนตัว น่าจะนำไปสู่การมองเห็นปัญหาที่ตรงจุดที่สุด

“Leave No One Behind: การปรับตัวขององค์กรตรวจสอบในยุควิกฤติการณ์ COVID-19”

“การตรวจสอบเพื่อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง: การปรับตัวขององค์กรตรวจเงินแผ่นดินเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับประชาชนในช่วงวิกฤติการณ์ Covid-19”

วิกฤตการณ์ Covid-19 : การต่อสู้กับการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์กรตรวจเงินแผ่นดินในกลุ่มประเทศอาเซียน

การเปิดเผยข้อมูลแก่ภาคประชาชนในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย จึงเปรียบเสมือนเป็นการฉายไฟดวงใหญ่หรือติดตั้ง CCTV ทั่วทุกแห่งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจับตาดูการใช้จ่ายเงินของภาครัฐ

Whistleblowing: การเปิดโปงการทุจริตกับราคาที่ต้องจ่าย จะทำอย่างไรให้คนกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง

ทุกประเทศต่างก็พยายามที่จะวางมาตรการที่เป็นรูปธรรมโดยการสร้างเครื่องมือทางกฎหมายขึ้นมาปกป้องคุ้มครองและจูงใจให้รางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแสทั้งสิ้น อย่างไรก็ดีความสำเร็จในเรื่องนี้อยู่ที่การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงความจริงใจของผู้บริหารในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ทำงานที่บ้านแบบ Work from Home “เวิร์ก” หรือ “ไม่เวิร์ก”

การทำงานที่บ้านนั้น “เวิร์ก” แน่นอนหากเรามีวินัยในการทำงานเพื่อสร้างผลผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้นอกจากจะได้ช่วยองค์กรแล้ว เรายังได้ชื่อว่าช่วยสังคมและบุคลากรทางการแพทย์ ในการต่อสู้กับภัยร้ายนี้ด้วย

อานุภาพของปัญญาประดิษฐ์ : เราจะตกงานกันหมดจริงหรือ?

“ปฎิญญามอสโก”ถือเป็นเข็มทิศนำทางขององค์กรตรวจเงินแผ่นดินสมาชิกทั่วโลกจำนวน 193 องค์กร ในการก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วน เพื่อเฝ้าระวังและผลักดันให้องค์กรตรวจเงินแผ่นดินทั่วโลกปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามา เพื่อที่จะทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

ความเท่าเทียมทางเพศกับการก้าวสู่ความเป็นเลิศของนักกีฬาหญิง

องค์กรตรวจเงินแผ่นดินทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบ และเสนอแนะให้รัฐบาลปรับปรุง พัฒนาบริการสาธารณะและโครงการภาครัฐให้มีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้ทรัพยากรของรัฐเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเสมอภาคกัน

ความสำคัญของภาษาต่างประเทศกับการพัฒนางานตรวจเงินแผ่นดิน

การเรียนรู้ภาษาอื่นอย่างผิวเผินโดยมุ่งหมายที่จะนำไปใช้สื่อสารอย่างเดียวนั้นไม่พอ เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรควบคู่ไปกับการเรียนภาษาด้วย ผู้เขียนมีความเห็นว่าการเข้าอกเข้าใจผู้อื่น การเปิดใจ การมีทัศนคติที่ดีและการให้เกียรติต่อผู้อื่นที่มีภาษา วัฒนธรรม และภูมิหลังที่ต่างจากเรา ถือเป็นก้าวแรกที่จะทำให้เกิดความร่วมมือกับผู้อื่นได้

1 2