เศรษฐศาสตร์เข้า“ท่า”

61 ข่าวในคอลัมน์นี้


เหลียวหลัง แลหน้า การสื่อสารนโยบายการเงินไทย

ภายใต้บริบทปัจจุบันที่เครื่องมืออัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยเผชิญกับข้อจำกัด การสื่อสารทิศทางนโยบายการเงินจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น จึงเป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งว่า กนง. จะสื่อสารนโยบายการเงินในระยะต่อไปอย่างไร

สถาบันทางเศรษฐกิจในภาวะวิกฤติของประเทศไทย

ถึงเวลาที่เศรษฐกิจไทยจะต้องเริ่มทบทวนโครงสร้างเชิงสถาบันของการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างกลไกถาวรที่สามารถรับมือกับวิกฤติทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

เมื่อเมืองเปิดใหม่ แรงงานไทย ใคร(ยัง)เสี่ยง

ผลกระทบและแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงนัยด้านความเหลื่อมล้ำทางรายได้จากการปิดเมืองนั้นเป็นอย่างไร? และแม้มาตรการเปิดเมืองเริ่มผ่อนปรนมากขึ้นเป็นระยะ ๆ ลูกจ้างกลุ่มไหนยังมีความเสี่ยงอยู่บ้าง?

ผลกระทบของ COVID-19 ในสายตาของนักเศรษฐศาสตร์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อสังคมในหลายมิติ ทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ การจ้างงาน และความไม่แน่นอนในอนาคต นักเศรษฐศาสตร์จึงต่างนำความถนัดของตนเองมาช่วยเสนอมุมมองต่าง ๆ โดยงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 แบ่งออกได้เป็น 4 ด้านหลัก ๆ

“ความไม่แน่นอน” ปัจจัยฉุดรั้งเศรษฐกิจไทย?

“ความไม่แน่นอน” ปัจจัยฉุดรั้งเศรษฐกิจไทย?…ในช่วงไตรมาสแรกของปี ที่ดัชนีความผันผวนนี้เพิ่มขึ้นถึง 500% หรือพูดง่ายๆ คือความกลัวของคน (fear gauge) ในตลาดการเงินในกรณี COVID-19 เพิ่มขึ้น 5 เท่าตัว!

ถอดรหัสการหลบเลี่ยงภาษีของบริษัทข้ามชาติผ่านข้อมูลงบการเงิน

ประเด็นการหลบเลี่ยงภาษีนี้ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบทบาทที่สำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ของบริษัทข้ามชาติ (MNEs) และการทวีความสำคัญของสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น สิทธิบัตรต่าง ๆ ซึ่งเอื้อต่อการวางแผนภาษีของบริษัทข้ามชาติ

“Inside-Out” โมเดลการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ระบบเศรษฐกิจไทยจะเติบโตต่อไปได้อย่างไรในระยะยาว? ในบริบทที่กำลังแรงงานของไทยกำลังปรับลดลงขณะที่การปัจจัยทุนมีข้อจำกัด เศรษฐกิจไทยจึงไม่สามารถเติบโตได้จากการเพิ่ม ‘จำนวน’ ปัจจัยการผลิตเหมือนในอดีต แต่จะต้องเป็นการเติบโตจาก ‘คุณภาพ’ ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ สิ่งดังกล่าวไม่ใช่ข้อเสนอแนะใหม่ แต่เหตุใดประเทศไทยจึงไม่สามารถใช้การเพิ่มผลิตภาพการผลิตมานำการพัฒนาได้เสียที?

พฤติกรรมการออมคนไทย 80 ล้านบัญชี 1ใน 3 ของผู้มีเงินฝากมีเงินไม่เกิน 500 บาท

ผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการออมของคนไทยที่น่าเป็นห่วง ทั้งการกระจุกตัวของเงินฝาก ระดับการออมในบัญชีเงินฝากที่น้อย และการออมในบัญชีที่ให้ผลตอบแทนต่ำ แนะนำให้ส่งเสริมความเข้าใจถึงความสำคัญของการออม กระตุ้นพฤติกรรมการออม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการออมที่มีประสิทธิภาพ

1 2 3 6