เศรษฐศาสตร์เข้า“ท่า”

56 ข่าวในคอลัมน์นี้


เมื่อเมืองเปิดใหม่ แรงงานไทย ใคร(ยัง)เสี่ยง

ผลกระทบและแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงนัยด้านความเหลื่อมล้ำทางรายได้จากการปิดเมืองนั้นเป็นอย่างไร? และแม้มาตรการเปิดเมืองเริ่มผ่อนปรนมากขึ้นเป็นระยะ ๆ ลูกจ้างกลุ่มไหนยังมีความเสี่ยงอยู่บ้าง?

ผลกระทบของ COVID-19 ในสายตาของนักเศรษฐศาสตร์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อสังคมในหลายมิติ ทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ การจ้างงาน และความไม่แน่นอนในอนาคต นักเศรษฐศาสตร์จึงต่างนำความถนัดของตนเองมาช่วยเสนอมุมมองต่าง ๆ โดยงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 แบ่งออกได้เป็น 4 ด้านหลัก ๆ

“ความไม่แน่นอน” ปัจจัยฉุดรั้งเศรษฐกิจไทย?

“ความไม่แน่นอน” ปัจจัยฉุดรั้งเศรษฐกิจไทย?…ในช่วงไตรมาสแรกของปี ที่ดัชนีความผันผวนนี้เพิ่มขึ้นถึง 500% หรือพูดง่ายๆ คือความกลัวของคน (fear gauge) ในตลาดการเงินในกรณี COVID-19 เพิ่มขึ้น 5 เท่าตัว!

ถอดรหัสการหลบเลี่ยงภาษีของบริษัทข้ามชาติผ่านข้อมูลงบการเงิน

ประเด็นการหลบเลี่ยงภาษีนี้ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบทบาทที่สำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ของบริษัทข้ามชาติ (MNEs) และการทวีความสำคัญของสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ เช่น สิทธิบัตรต่าง ๆ ซึ่งเอื้อต่อการวางแผนภาษีของบริษัทข้ามชาติ

“Inside-Out” โมเดลการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ระบบเศรษฐกิจไทยจะเติบโตต่อไปได้อย่างไรในระยะยาว? ในบริบทที่กำลังแรงงานของไทยกำลังปรับลดลงขณะที่การปัจจัยทุนมีข้อจำกัด เศรษฐกิจไทยจึงไม่สามารถเติบโตได้จากการเพิ่ม ‘จำนวน’ ปัจจัยการผลิตเหมือนในอดีต แต่จะต้องเป็นการเติบโตจาก ‘คุณภาพ’ ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ สิ่งดังกล่าวไม่ใช่ข้อเสนอแนะใหม่ แต่เหตุใดประเทศไทยจึงไม่สามารถใช้การเพิ่มผลิตภาพการผลิตมานำการพัฒนาได้เสียที?

พฤติกรรมการออมคนไทย 80 ล้านบัญชี 1ใน 3 ของผู้มีเงินฝากมีเงินไม่เกิน 500 บาท

ผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการออมของคนไทยที่น่าเป็นห่วง ทั้งการกระจุกตัวของเงินฝาก ระดับการออมในบัญชีเงินฝากที่น้อย และการออมในบัญชีที่ให้ผลตอบแทนต่ำ แนะนำให้ส่งเสริมความเข้าใจถึงความสำคัญของการออม กระตุ้นพฤติกรรมการออม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการออมที่มีประสิทธิภาพ

Digital technology กับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

Digital technology กับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ถามว่าเราร่วมมือกันมากพอแล้วหรือยัง? การจะพัฒนา digital technology ที่เหมาะสมกับเกษตรกร และนำไปให้เกษตรกรใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย จำเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ จนถึงตัวเกษตรกรเอง ซึ่งเรายังไม่ค่อยเห็นมากนักในประเทศไทย

เพศและการมีลูกส่งผลต่อค่าจ้างอย่างไร?

เพศและการมีลูกส่งผลต่อค่าจ้างอย่างไร? เป็นประเด็นที่ค่อนข้างได้รับความสนใจในปัจจุบันคือความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างแรงงานที่มีลูกและไม่มีลูก ในกรณีประเทศไทยพบว่า การมีลูกส่งผลกระทบทางลบต่อค่าจ้างของแรงงานหญิงและแรงงานชาย

เหลียวหลัง แลหน้า หนี้ครัวเรือนไทยในรอบ 9 ปี

สถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ทุกภาคส่วนจับตามองอย่างต่อเนื่อง และตอกย้ำอีกครั้งเมื่อสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 78.6% ซึ่งปรับขึ้นจากปีที่แล้ว

เศรษฐกิจไทย ป่วยหรืออ่อนแอ?

ระบบเศรษฐกิจไทยไม่ได้ป่วย แต่กำลังอ่อนแอจากปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว แนะการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด ผู้ดำเนินนโยบายต้องปรับโครงสร้างสถาบันทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยการผลิตและส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม ซึ่ง platform economy จะเป็นคำตอบสำคัญสำหรับการยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป

นโยบายส่งเสริม SMEs: เราไปถึงสิ่งที่คาดหวังหรือยัง?

ถามว่า เราคาดหวังอะไรจากนโยบายส่งเสริม SMEs จริง ๆ แล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยที่มีความคาดหวังเช่นนี้ หลาย ๆ ประเทศก็เห็นว่าการสนับสนุน SMEs จะสามารถช่วยให้ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีและยั่งยืนเช่นกัน แล้วที่ผ่านมาของเราประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด

1 2 3 5