ภาวิน ศิริประภานุกูล

25 ข่าวในคอลัมน์นี้


กองทุนนอกงบประมาณของประเทศไทย

ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีการถกเถียงกันถึงการควบคุมการนำภาษีบาปมาอุดหนุนกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของรัฐบาล โดยมีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้านข้อเสนอดังกล่าว ถึงแม้ว่าในที่สุดแล้วที่ประชุมกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญของ สนช. จะยอมถอย ไม่แก้ไขมาตราที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

การปฏิรูประบบงบประมาณไทย (1)

ในความเป็นจริงแล้ว กระแสของรัฐบาลประเทศต่างๆ ทั่วโลกพยายามจะปรับลดการใช้จ่ายจากบัญชีนอกงบประมาณลักษณะนี้ลงเรื่อยๆ ครับ เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสให้กับระบบงบประมาณ แต่ในกรณีของประเทศไทยเรากลับสวนกระแส โดยมีโครงการใช้จ่ายที่อาศัยบัญชีนอกงบประมาณมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ ขนาดของหน่วยงานภาครัฐนอกงบประมาณรัฐบาลก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วย

นโยบายรัฐบาลกับการลดความเหลื่อมล้ำ

การหยิบยื่นทรัพยากรจำนวนหนึ่งให้กับผู้คนในสังคม ถ้าหากเรายื่นให้กับผู้คนที่มีความสามารถสูง ทรัพยากรชิ้นนั้นน่าจะถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนให้กับสังคมโดยรวมในระดับสูง ในขณะที่ การหยิบยื่นทรัพยากรให้กับผู้คนที่ขาดแคลนอาจทำให้ผลตอบแทนสังคมจากทรัพยากรชิ้นดังกล่าวลดต่ำลงไป แต่ก็อาจถือเป็นการหยิบยื่นโอกาสให้กับผู้คนที่ขาดแคลนดังกล่าว คำถามดังกล่าวเป็นสะท้อนถึงความขัดแย้งกันระหว่างหลักประสิทธิภาพและหลักความเป็นธรรมในทางเศรษฐศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ถ้าแปลงให้เข้าใจง่ายก็เป็นความขัดแย้งระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ

กฎหมายงบประมาณไทย (2)

กฎหมายงบประมาณไทย เรามิอาจปฏิเสธได้ครับว่าช่องว่างของกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการงบประมาณบางประการของรัฐบาล อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อฐานะทางการเงินการคลังของรัฐบาลเองเป็นอย่างมาก โดยเราอาจยังไม่ต้องถกเถียงกันด้วยซ้ำครับว่า มาตรการหรือโครงการดังกล่าวของรัฐบาลเป็นเรื่องที่ควรกระทำหรือไม่

กฎหมายงบประมาณไทย (1)

กฎหมายงบประมาณไทย (1): งานศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ในโครงการการปรับปรุงแก้ไขและเฝ้าระวังกฎหมาย ในบทที่ 7 มีการกล่าวถึงกฎหมายว่าด้วยความโปร่งใสทางการคลัง

1 2 3