บทความจากผู้อ่าน

180 ข่าวในคอลัมน์นี้


เมืองอัจฉริยะคืออะไรกันแน่ ?

โดยความเข้าใจในแนวคิดนั้นจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน การดำเนินงาน และการติดตามผลของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เป็นเมืองที่ชาญฉลาดอย่างแท้จริง ทำให้การสนับสนุนของรัฐเกิดผลจริง

เขาไม่ตาย แต่เราน่ะตาย

รถบรรทุกมีมุมอับหรือจุดบอดบางจุดรอบๆตัวรถ ที่คนขับรถบรรทุกเองเขามองอย่างไรก็จะไม่เห็น และที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะตัวรถได้รับการออกแบบ(อย่างที่ไม่น่าจะเป็น)มาเป็นอย่างนั้นเอง จุดบอดหรือมุมอับนี้มีอยู่ตรงไหนบ้าง

รวยง่าย รวยเร็ว (จริงหรือ?) จากการสร้างรายได้เชิงรับ (Passive Income) ด้วยคอนโดมิเนียม

แนวคิดที่ว่า ให้ผู้เช่ามาช่วยผ่อนชำระให้เจ้าของคอนโดมิเนียมจนเหมือนได้มาฟรี ๆ อาจที่จะไม่ค่อยคุ้มกับความเสี่ยงต่าง ๆ นัก และที่อาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเสียแล้ว

โรคกลัวตกขบวน 5G

โรคกลัวตกขบวน 5G ทำให้พยายามกระพือข่าวให้รีบเร่งประมูล 5G ทั้งที่ยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนว่า เราพร้อมมีบริการ 5G เชิงพาณิชย์แล้วหรือยัง

แม่น้ำโขง ความเปลี่ยนแปลงที่แน่นอน

คำถามที่อยากให้คนไทยถามกันเองในวันนี้ก็คือ ในที่สุดแล้วสังคมที่เปิดโอกาสให้คนรวยรวยขึ้นไปเรื่อยๆ โดยแย่งชิงทรัพยากรเอาจากคนชายขอบ มันจะเป็นสังคมที่มีความสงบสุขและร่มเย็นได้อย่างไร

บทบาทขององค์กรตรวจเงินแผ่นดินไทยกับการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการเลือกตั้ง

นับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะกรณีการตรวจสอบแล้วพบว่าอาจมีการทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม รวมถึงการที่ตรวจสอบพบว่า ส.ส., ส.ว. หรือกรรมาธิการเข้าไปมีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายซึ่งเป็นการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา

คุ้มหรือไม่กับการเดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนต่อไป ?

คุ้มหรือไม่กับการเดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีนต่อไป? รัฐบาลเร่งเดินหน้าในขณะที่ภาคประชาชนอาจยังไม่ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ

สาธารณสุขไทยกำลังหลงทาง?

หลังจากมีกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่มีเลขาธิการ สปสช. เป็นหัวหน้าสำนักงานแล้ว ปรากฏว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ อยู่ในภาวะผู้ใต้บังคับบัญชาของ สปสช. โดยพฤตินัย

ยุทธศาสตร์เพื่ออะไร

เราไม่สามารถทำ ‘ยุทธศาสตร์ชาติ’ ได้ ถ้าเราไม่เอา ทรัพยากรทั้งหมดมากองรวมกันใหม่ จัดสรรกันใหม่ให้เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงการหาหนทางเดินไปในอนาคตร่วมกัน การวางยุทธศาสตร์แบบบูรณาการมันต้องจริงจังมากกว่านี้ ปัจจุบันถึงแม้คุณจะทำมันออกมาได้ มันก็ไม่ตอบบริบทของสังคมในปัจจุบัน มันไม่ตอบ วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เลย

1 2 3 15