โลกที่ซับซ้อน

1 ข่าวในคอลัมน์นี้


ประเทศไทยถูกจัดให้มี “ความเสี่ยงด้านภูมิอากาศ” สูงเป็นอันดับ 9 ของโลก!

ภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกำลังเป็นปัญหาท้าทายอย่างรุนแรงในอัตราเร่ง รวดเร็วกว่าความรับรู้และสามัญสำนึกของมนุษย์ทั่วไป ความรู้สึกในอดีตตามไม่ทันความเป็นจริง