“TIJ – IGLP” จัด Workshop ระดับโลก สร้างเครือข่ายนักกฎหมาย – ผู้นำรุ่นใหม่ พัฒนาหลักนิติธรรมอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

“TIJ – ฮาร์วาร์ด” จัด Workshop ระดับโลก สร้างเครือข่ายนักกฎหมาย-ผู้นำรุ่นใหม่ พัฒนาหลักนิติธรรมอย่างยั่งยืน ด้วย “นวัตกรรม” และ “เทคโนโลยี”

“ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล” ระบุมาทำการเมืองเพราะ “ผมมีอาชีพรับจ้างทำของและไม่ทำแบบเก๊”

“ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล” ระบุมาทำการเมืองเพราะ “ผมมีอาชีพรับจ้างทำของและไม่ทำแบบเก๊”

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ : สัมมาทิฐิที่แท้จริงก็คือ ทุกอย่างสงบ ‘no view’ มองเห็นตามที่มันเป็นจริง “ถ้าเราไม่มีความเห็นเมื่อไหร่ จิตใจก็สงบเมื่อนั้น”

“พระศากยวงศ์วิสุทธิ์” : สัมมาทิฎฐิที่แท้จริงก็คือ ทุกอย่างสงบ “no view” มองเห็นตามที่มันเป็นจริง “..ถ้าเราไม่มีความเห็นเมื่อไหร่ จิตใจก็สงบเมื่อนั้น”

“ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย” มองหลักนิติธรรมกับการลดเหลื่อมล้ำ – สร้างความปรองดอง แนะสังคมต้องมี fighting spirit

“ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย” มองหลักนิติธรรมกับการลดเหลื่อมล้ำ-สร้างความปรองดอง แนะสังคมต้องมี fighting spirit และสร้างคนให้ “lifelong learning” การศึกษาตลอดชีวิต

“กพร.” ผนึก UNIDO – 7 หน่วยงานพันธมิตร พัฒนา “อุตฯ รีไซเคิลเศษโลหะ” ตั้งเป้าลดมลพิษอากาศร้อยละ 20 ใน 5 ปี

“กพร.” ผนึก UNIDO – 7 หน่วยงานพันธมิตร พัฒนา “อุตฯรีไซเคิลเศษโลหะ” ตั้งเป้าลดมลพิษอากาศร้อยละ 20 ใน 5 ปี

ThaiPublica Forum 2018: The 100 – Year Life ตัวแทนคนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตแบบ “ถ่อมตน – ใฝ่รู้ – เรียนรู้…ว่ายังไม่รู้อะไร” ในโลกที่เปลี่ยนเร็ว

ThaiPublica Forum 2018: The 100-Year Life ตัวแทนคนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตแบบ”ใฝ่รู้ – ถ่อมตน – เรียนรู้…ว่ายังไม่รู้อะไร” ในโลกที่เปลี่ยนเร็ว

เลือกตั้ง “กรรมการแพทยสภา” ชุดใหม่ กับ 40 ปัญหาวงการแพทย์ ที่ยังรอการแก้ไข

เลือกตั้ง “กรรมการแพทยสภา” ชุดใหม่ กับ “ปัญหาวงการแพทย์” จำนวนมากที่ยังรอแก้ไข ทั้งสวัสดิการและสวัสดิภาพของสมาชิก – บทบาทแพทยสภาที่มีต่อระบบการแพทย์และสาธารณสุข และปัญหากฎหมายที่มีผลต่อสมาชิกแพทยสภา

สภาพัฒน์แจงไทยไม่ใช่อันดับ 1 ความเหลื่อมล้ำ เผยเก็บข้อมูลอิงมาตรฐานธนาคารโลก อยู่อันดับที่ 40 แนวโน้มปรับตัวดีขึ้น

สภาพัฒน์แจงไทยไม่ใช่อันดับ 1 ความเหลื่อมล้ำ เผยเก็บข้อมูลอิงมาตรฐานธนาคารโลก อยู่ลำดับที่ 40 แนวโน้มปรับตัวดีขึ้น

ประชุมเจ้าหนี้ “สหกรณ์คลองจั่นฯ” เร่งสรุปแผนหาแหล่งเงินเสริมสภาพคล่อง ชง ครม. แก้ปัญหาภายใน ธ.ค. นี้

ประชุมเจ้าหนี้ “สหกรณ์คลองจั่นฯ” เร่งสรุปแผนหาแหล่งเงิน – เสริมสภาพคล่อง เสนอ ครม. แก้ปัญหาภายใน ธ.ค. นี้

1 2 3 4 8