11 เดือนรัฐบาลประยุทธ์ อนุมัติงบกลาง-งบกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน 4.3 แสนล้าน

จากการรวบรวมพบว่างบประมาณที่ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ (ระยะเร่งด่วน) ได้รับการอนุมัติแล้วทั้งสิ้น 391,942.58 ล้านบาท ส่วนงบกลาง วงเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินหรือจำเป็น รวมทั้งในส่วนที่นำงบเหลื่อมปีจากปี 2557 มาใช้ และส่วนของงบประมาณปี 2558 คิดเป็นวงเงิน 31,728.93 ล้านบาท รวม 49 โครงการ แบ่งเป็นเงินเหลื่อมปีจากงบกลางปี 2557 จำนวน 9194.24 ล้านบาท และงบกลางจากปี 2558 จำนวน 22,534.69 ล้านบาท ซึ่งหากรวมงบประมาณทั้ง 3 ส่วนเข้าด้วยกันจะพบว่ารัฐใช้เงินในส่วนรายจ่ายเบ็ดเตล็ด และเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้น ไปแล้วเป็นจำนวน 423,671.51 ล้านบาท คิดเป็นเกือบ 1 ใน 3 ของบงประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ทั้งหมด

บทบาทประชาสังคมกับการปลดล็อกคอร์รัปชัน (2): ส่อง CSOs 16 ประเทศ 4 กลไกต้านโกง

โดยรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในเชิงกฎหมาย รูปแบบการรวมกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันรัฐ สื่อ และภาคประชาสังคม หากทุกฝ่ายมีการร่วมมือ ประเด็นเรื่องเงินทุน ขณะเดียวกันอุปสรรค์ใหญ่ของภาคประชาสังคม ก็คือรัฐ เพราะหากรัฐไม่เปิดทางการดำเนินการต่างๆ ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เช่นกันตัวองค์กรภาคประชาสังคมเองก็อาจเป็นอุปสรรคให้กับตนเองในการดำเนินงาน อาจเป็นปัญหาด้านการบริหารงาน หรือการรวมกลุ่มขององค์กรเองก็เป็นได้

ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์: “จะต่อสู้กับคอร์รัปชั่นอย่างไรดี?” (3) “ผาสุก” ตอบคำถามทำไมคอร์รัปชันแก้ยาก

“อย่าลืมว่าในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นที่ สตง. สามารถจะตรวจสอบการใช้เงินของทุกหน่วยงราชการได้อย่างเต็มที่ รัฐประหารไม่สามารถแก้คอร์รัปชันได้ เพราะบ่อยครั้งแล้วที่คณะรัฐประหารอ้างว่าทำเพื่อแก้คอร์รัปชัน เอาเข้าจริงก็ยังแก้ไม่ได้สักครั้งเดียว บางครั้งอาจเห็นความพยายามแต่มักเป็นมาตรการระยะสั้น ที่สำคัญรัฐบาลที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารมักปรับแปลงสถาบันสำคัญต่างๆ ให้หวนกลับสู่ระบบปิด สู่ค่านิยมอุปถัมภ์ที่เอื้อต่อการทุจริตแบบต่างๆ โดยเฉพาะการทุจริตเชิงนโยบาย สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้การแก้คอร์รัปชันยิ่งยากเข้าไปอีก” – ผาสุก พงษ์ไพจิตร

ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์: “จะต่อสู้กับคอร์รัปชันอย่างไรดี?” (2) คอร์รัปชันในโลกความจริง – สื่อ/ประชาสังคม ตัวแปรสำคัญเปิดโปงทุจริต

คดีโกงVAT-คดีโจรปล้นบ้านปลัด คค.- คดีจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิด CTX9000 เรื่องอื้อฉาวทั้ง 3 กรณีเป็นการเปิดโดยคนภายนอก และเป็นโดยอุบัติเหตุ แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของกลไกตรวจสอบภายในระบบราชการ และองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน เช่น ป.ป.ช. แต่ได้แสดงอานุภาพของภาคประชาชนในการให้เบาะแส และบทบาทของสื่อมวลชนในการเปิดโปงคดี ทำให้สาธารณชนได้รับทราบจนนำไปสู่การเอาผิดกับผู้ทุจริตได้ นับเป็นบทบาทที่สำคัญยิ่งของภาคประชาสังคมในการต่อต้านคอร์รัปชัน

ปาฐกถา 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : จะต่อสู้กับคอร์รัปชั่นอย่างไรดี? (1) – “ผาสุก” ย้ำงานวิจัยชี้ 15 ปีระดับคอร์รัปชันในไทยไม่เปลี่ยนแปลง

หลายคนเชื่อว่า คอร์รัปชันวงเงินสูงเกิดจากนักการเมืองบังคับให้ข้าราชการทำ แต่ในทางปฏิบัติจริงนั้น ข้าราชการระดับสูงสามารถกระทำการทุจริตได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องร่วมมือกับนักการเมือง แต่อาจร่วมมือกับนักธุรกิจ และข้าราชการด้วยกันเอง

บทบาทประชาสังคมกับการปลดล็อคคอร์รัปชัน : ผลวิจัยชี้ทุจริตอันดับหนึ่ง”จัดซื้อจัดจ้าง” 4 องค์กรตรวจสอบไม่เพียงพอ – สะกัดอาการเรื้องรังไม่อยู่

งานวิจัยชี้ และสถิติเรื่องร้องเรียน ป.ป.ช. ชี้ มีการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด ทุกปีไทยต้องสูญงบประมาณกว่า 100,000 ล้านบาทไปกับการคอร์รัปชัน แม้รัฐจะออกมาตรการต่างๆ ในการป้องกัน และปราบปราม ตั้งองค์กรเพื่อดูแล ตรวจสอบกระบวนการดังกล่าวโดยเฉพาะก็ไม่สามารถควบคุมดูแลได้หมด การมีส่วนรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมอย่างประชาชน ผ่านการรวมกลุ่มในรูปแบบขององค์กรภาคประชาสังคมจึงเป็นกำลังสำคัญในการแก้ปมปัญหาคอร์รัปชันที่กัดกินประเทศไทยมาอย่างยาวนาน

ป.ป.ช. ยกฟ้องอดีต ผอ.ขสมก คตีลดค่าเช่าโฆษณา – ประมูลโฆษณารถเมล์

ป.ป.ช. ตีตกข้อกล่าวหา “พีระพงศ์ อิศรภักดี” เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ขสมก. กับพวก กรณีลดค่าเช่าโฆษณา – ประมูลโฆษณารถเมล์ ด้าน “สุภา ปิยะจิตติ” กรรมการ ป.ป.ช. ที่เป็น 1 ในผู้ถูกกล่าวหาก็รอดด้วย

1 17 18 19 20 21 24