“บรรยง พงษ์พานิช” วิเคราะห์จุดอ่อนประเทศไทย แก้ไม่ได้ไปต่อยาก แนะรัฐทำสิ่งที่จำเป็น ปล่อยตลาดทำงาน

“บรรยง พงษ์พานิช ” วิเคราะห์จุดอ่อนประเทศไทย แก้ไม่ได้ไปต่อยาก ชี้มีปัญหาทั้งการศึกษา การขาดแคลนทรัพยากรมนุษย์ ความเหลื่อมล้ำสูงมากจนติดอันดับเลวร้ายสุดของโลก แนะรัฐทำในสิ่งจำเป็นปล่อยให้ตลาดทำงานเต็มที่ และลดขนาด บทบาท อำนาจของรัฐ

Thailand’s Simple & Smart Licence #2 เปิดแนวทางทบทวนใบอนุญาต ยึดหลัก”ความจำเป็น”- ตัดดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่

เปิดตัวโครงการทบทวนการอนุญาต Thailand’s Simple & Smart Licence ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย THAILAND 4.0 ของรัฐบาล โดย TDRI ที่ปรึกษานำเสนอแนวทางการทบทวน ยึดหลักการประเมินที่เป็นระบบ โปร่งใส และเสนอให้ออกใบอนุญาตเท่าที่จำเป็นรวมทั้งตัดดุลยพินิจเจ้าหน้าที่

Thailand’s Simple & Smart Licence #1 – “วิษณุ เครืองาม” เล็งขอมติ ครม. สั่งส่วนราชการทบทวนกฎหมาย-ระเบียบการอนุญาต ให้เสร็จใน 1 ปี

Thailand’s Simple & Smart Licence #1 – “วิษณุ เครืองาม” เล็งขอมติ ครม. สั่งส่วนราชการทบทวนกฎหมาย-ระเบียบการอนุญาต ให้เสร็จใน 1 ปี

“ทีเอ็มบี” แนะ SME หลุดพ้น 7 หลุมพรางที่ทำให้ธุรกิจไม่เติบโต

ทีเอ็มบี เผยผลการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการดำเนินธุรกิจของ SME ส่วนใหญ่ยังต้องพัฒนาเรื่องวินัยในการทำธุรกิจ แนะควรแยกกระเป๋าเงินธุรกิจกับกระเป๋าเงินส่วนตัวออกจากกัน และควรทุ่มเวลาให้การทำมาร์เก็ตติ้งมากขึ้น และทำธุรกิจโดยมีแผนธุรกิจกำกับทิศทาง พร้อมชี้ SME ไทย ทำธุรกิจสไตล์ One Man Show ไร้ทายาทสืบทอด มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวไม่ทันต่อสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

เจาะแผนผลิตกำลังคนป้อน EEC ปั้นคนอาชีวะรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี – จับคู่สถานศึกษากับเอกชนสร้าง “Partnership School”

เปิดแผนการสร้างกำลังแรงงานรองรับการลงทุนในโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ (East Economic Corridor : EEC) มุ่งตอบสนองนโยบายการพัฒนา 10 กลุ่มอุตสาหกรมเป้าหมาย ที่แบ่งการสร้างคนเป็น 2 ระดับ คือ ระดับอาชีวะและระดับมหาวิทยาลัย ป้อนคนเข้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการต่อยอดความร่วมมือกับภาคเอกชน

เวียดนาม ฐานการผลิตห่วงโซ่อุปทานโลก กลายเป็นผู้ชนะจากสงครามการค้าสหรัฐฯ – จีน

เวียดนามกำลังกลายเป็นประเทศ ที่เศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่านและเพิ่งเกิดใหม่ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เร็วมาก ภายในระยะเวลา 15 ปี เวียดนามเปลี่ยนผ่านจาก ประเทศกำลังพัฒนาที่ยากจนที่สุด มาเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตเร็วอันดับสองของโลก การเติบโตของเวียดนาม เป็นโมเดลที่องค์กรระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก และ IMF มองหามานานแล้ว คือบทบาทของภาคเอกชน ที่ขับเคลื่อนการเติบโตที่รวดเร็ว

“ดร.วัชรินทร์ ศิริพานิช” อาชีวะต้นแบบ “สัตหีบโมเดล” สร้างคน “made to order” ยกระดับสู่ EEC Model

สัตหีบโมเดลเป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ยกระดับการเรียนการสอน ยกระดับฝีมือช่างเฉพาะให้มีทักษะทัดเทียมในระดับนานาชาติ ผลิตแรงงานวิชาชีพได้ตรงตามที่สถานประกอบการต้องการของสถานประกอบการ เป็น win-win โซลูชั่น แห่งความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 3 ฝ่ายระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการและสมาคมวิชาชีพ

กรุงไทยแนะมนุษย์เงินเดือนชาว “Millennials” เร่งปรับตัวรับ Automation – รายได้เติบโตน้อยลงต้องออมมากขึ้น

Krungthai Macro Research ชี้มนุษย์เงินเดือนในยุค Automation และ Technology 4.0 ควรเร่งเพิ่มทักษะใหม่ๆ เพื่อให้สามารถทำงานที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และวิเคราะห์ ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตดีกว่างานออฟฟิศรูทีน และต้องปรับตัวด้านการออม เพื่อรองรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ

เปิดผลวิจัยวิทยาการตลาดทุน “ออมผ่านการใช้จ่าย” หักเงินเข้าบัญชีออมทุกครั้งที่ใช้จ่าย ลดปัญหาแก่และจน

นวัตกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ “Saving Through Spending(STS)”ออมง่ายๆผ่านการใช้จ่าย ลดปัญหาความมั่นคงทางสังคมไทย ปัญหาด้านรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย และปัญหาด้านสถานการณ์ผู้สูงอายุในไทย ในช่วงโครงสร้างประชากรของไทยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสังคมสูงวัยเป็นความท้าทายที่สำคัญของประเทศไทย

ไทยติดทอป 30 โลกประเทศที่สะดวกต่อการประกอบธุรกิจ – ปฏิรูปกฎระเบียบสูงสุดเป็นอันดับ 2 – กพร. ตั้งเป้าลดระยะเวลาดำเนินการลง 50%

ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการก้าวสู่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของโลก ด้วยความมุ่งมั่นทำงานเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการประกอบธุรกิจด้วยการปฏิรูปกฎระเบียบข้อบังคับ ในปีนี้ ประเทศไทยได้ทำการปฏิรูปด้านกฎระเบียบสูงสุดเป็นอันดับสอง นับตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Doing Business เมื่อปี พ.ศ. 2546

1 36 37 38 39 40 53