“กลัฟเท็กซ์” เจ้าของนวัตกรรมถุงมืออุตสาหกรรมสู่ความปลอดภัยของผู้บริโภคในไทยและต่างแดน

CEO Talk : “กลัฟเท็กซ์” เจ้าของนวัตกรรมถุงมืออุตสาหกรรมสู่ความปลอดภัยของผู้บริโภคในไทยและต่างแดน

ก.ล.ต. ลงโทษทางแพ่งผู้กระทำผิด 4 ราย กรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น PERM สั่งปรับ 25.15 ล้านบาท

ก.ล.ต. ลงโทษทางแพ่งผู้กระทำผิด 4 ราย กรณีใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้น PERM สั่งปรับ 25.15 ล้านบาท

ปฏิบัติการทวงแค้นสื่อ

ไม่ว่าเหตุผลเบื้องหลังการสนับสนุนเงินทุนการฟ้องร้องที่แท้จริงของธีลจะเพื่อล้างแค้นหรือเพื่อป้องปรามสื่อเลวตามที่เขากล่าวอ้าง แต่เรื่องหนึ่งที่ไม่อาจมองข้ามก็คือ ธีลเป็นนักลงทุนตัวฉกาจ และในช่วงหลังๆ กระแสการลงทุนให้กับผู้ฟ้องร้องคดีก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่มาแรงไม่น้อยเลย

การปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพแห่งชาติ (National Healthcare System Reform)

การประเมินผลกลไกและกระบวนการระบบดูแลสุขภาพแห่งชาติที่ปราศจากอคติความลำเอียง มีส่วนช่วยในการบูรณาการงานของภาคส่วนต่างๆ สำหรับการปกป้องคุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวมจากมุมมองทางภูมิสถาปัตยกรรม: ชุมชนโบราณ การจัดการภูมิทัศน์ และงานภูมิสถาปัตยกรรม (ตอนที่ 2)

บทความชิ้นนี้ นำเสนอความคิดเห็นต่อการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชนป้อมมหากาฬของ กทม. หลังจากมีการไล่รื้อชุมชนโบราณออกไป ซึ่งสื่อส่วนใหญ่แสดงความผิดหวังกับ“สวนสาธารณะ” ตามที่ กทม. เรียกขาน ผู้เขียนจึงนำเสนอ
มุมมองต่อการแก้ปัญหาจากแนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรม โดยผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะมีส่วนช่วยในการจุดประกายอนาคตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณค่าทั้งทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ปตท. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมต่อเนื่อง 3 ปี จากผลการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน

ปตท. รับรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมต่อเนื่อง 3 ปี จากผลการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน

1 2 3 4 5 449