ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ไทยพลาสติก รีไซเคิล รับรางวัล CSR-DIW AWARD 2023 สถานประกอบการมีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

ไทยพลาสติก รีไซเคิล รับรางวัล CSR-DIW AWARD 2023 สถานประกอบการมีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

15 กันยายน 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัล CSR-DIW Award 2023 ให้แก่บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป จำกัด ในฐานะสถานประกอบการที่มีมาตรฐานดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคม โดยมี นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และนายพงษ์ศักดิ์ จึงรุ่งเรืองวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยพลาสติก รีไซเคิล กรุ๊ป เป็นผู้แทนบริษัทขึ้นรับมอบโล่รางวัล ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ นับว่าได้ปฏิบัติตามแนวทางของมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) ซึ่งถือเป็นมาตรฐานหลักของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ดำเนินการส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมนำไปปฏิบัติสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศ ที่ต้องการให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และถือเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอยู่คู่สังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน ทำให้เกิดภาพลักษณ์ “ชุมชนรักโรงงาน-โรงงานรักชุมชน” ด้วยนโยบาย MIND โดยผลสำเร็จของโครงการในปี 2566 ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมมีความสำเร็จทางธุรกิจตามมาตรฐาน CSR-DIW 89 โรงงาน CSR-DIW Continuous 437 โรงงาน และโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม 30 โรงงาน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชนโดยรอบและสังคม ให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรกว่า 500 ชุมชน