ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > OR คว้ารางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2023 ประเภท Corporate Sustainability Awards

OR คว้ารางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2023 ประเภท Corporate Sustainability Awards

17 มีนาคม 2023


ข่าวประขาสัมพันธ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2023 แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR  โดยมี นายวิศน สุนทราจารย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน เป็นผู้รับมอบ โดยในปีนี้ OR ได้รับรางวัลในประเภท Corporate Sustainability Awards ซึ่งมอบให้องค์กรที่มีแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มีการดำเนินงานตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลอย่างชัดเจน ตอกย้ำความภูมิใจในการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ พร้อมส่งมอบโอกาสแก่คนตัวเล็กและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมชุมชนผ่านโครงการต่างๆ เช่น “โครงการไทยเด็ด”  “Cafe Amazon for Chance” “โครงการพื้นที่ปันสุข” และ “ตลาดเติมสุข” นอกจากนี้ ยังมุ่งสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตทุกรูปแบบ ตลอดจนสร้างโอกาสเพื่อสังคมสะอาด ผ่านโครงการ “Café Amazon Circular Living”  และ “Café Amazon Go Green” รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และการจัดการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน OR SDG หรือแนวคิด SDG ในแบบฉบับของ OR ที่จะตอบโจทย์เป้าหมาย OR 2030 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการสร้างโอกาสเพื่อคนตัวเล็ก (S:Small) การสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตทุกรูปแบบ (D:Diversified) และการสร้างโอกาสเพื่อสังคมสะอาด (G:Green) โดยให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมธุรกิจทุกประเภทให้เป็นธุรกิจสีเขียว เพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีเป้าหมายสู่การเป็น Carbon Neutrality ในปี 2030 และ Net Zero ในปี 2050

สำหรับรางวัล Thailand Top Company Awards จัดโดยนิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อมอบให้กับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มบริษัทซึ่งแบ่งตามประเภทการดำเนินงานของธุรกิจ โดยที่ผ่านมา OR ได้รับรางวัลในประเภทอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งตั้งแต่ปี 2563 เป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่อง  ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ OR ที่มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจ และพร้อมเติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน