ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บางจากฯ จัดตั้งศูนย์บริหารเงิน ยกระดับการบริหารเงินสู่แนวปฏิบัติสากล เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

บางจากฯ จัดตั้งศูนย์บริหารเงิน ยกระดับการบริหารเงินสู่แนวปฏิบัติสากล เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

30 มีนาคม 2023


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท บางจากศูนย์บริหารเงิน จำกัด (Bangchak Treasury Center Company Limited หรือ “BCTC”) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 และยื่นขอใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการเป็นศูนย์บริหารเงินจากกระทรวงการคลังผ่านทางธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินสู่แนวปฏิบัติสากล เช่นเดียวกับองค์กรชั้นนำอื่น ๆ ในประเทศและต่างประเทศ รองรับการขยายตัวต่อเนื่องทางธุรกิจ

นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานบางจากฯ มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งจากการต่อยอดธุรกิจปัจจุบัน และจากการขยายการลงทุนไปสู่พลังงานแห่งอนาคต ดังนั้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ ใช้บริการ L/C แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบล็อกเชนเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ จนมาถึงการยกระดับการบริหารเงินแบบรวมศูนย์ผ่านทาง BCTC นี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสภาพคล่อง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนที่ลดลง มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงิน ตราต่างประเทศ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่ากิจการและสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่องของบางจากฯ