ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ รับ บมจ. สตอเรจ เอเชีย เริ่มซื้อขาย 22 ธ.ค. นี้

ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ รับ บมจ. สตอเรจ เอเชีย เริ่มซื้อขาย 22 ธ.ค. นี้

21 ธันวาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

บมจ. สตอเรจ เอเชีย ผู้ให้บริการให้เช่าห้องเก็บของหรือทรัพย์สินส่วนตัว พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVE Exchange: LiVEx) 22 ธ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 358.4 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “ISTORE22”

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) เปิดเผยว่า LiVEx ยินดีต้อนรับ บมจ. สตอเรจ เอเชีย เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน LiVEx โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “ISTORE22” ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ซึ่ง บมจ. สตอเรจ เอเชีย เป็นหนึ่งในบริษัทที่ผ่านการเตรียมความพร้อมผ่าน LiVE Platform ที่ช่วยให้ความรู้ เพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ โดย ISTORE22 และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจให้บริการให้เช่าห้องเก็บของหรือทรัพย์สินส่วนตัว (Self Storage) ภายใต้เครื่องหมายการค้าแบรนด์ i-Store ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 3 สาขา คือ สาขาสีลม สาขาสุขุมวิท 24 และ สาขาสุขุมวิท 71 ซึ่งสาขาตั้งอยู่ในใจกลางเมืองและเป็นย่านธุรกิจที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าออกห้องเก็บของได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง กลุ่มลูกค้าแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กลุ่มบุคคลทั่วไปที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บของใช้ส่วนตัว และกลุ่มธุรกิจที่มีความประสงค์จะเก็บสต๊อกสินค้า

ISTORE22 มีทุนชำระแล้ว 128 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 220 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 36 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก (IPO) ต่อผู้ลงทุนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด จำนวน 35.3 ล้านหุ้น และกรรมการและพนักงาน จำนวน 0.7 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 15 – 16 และ 19 ธันวาคม 2565 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.4 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 50.4 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 358.4 ล้านบาท มีบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นายภักดี อนิวรรตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. สตอเรจ เอเชีย (ISTORE22) เปิดเผยว่าบริษัทมุ่งเน้นในเรื่องการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมีการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้กับการให้บริการ Self Storage ทั้งในด้านความสะดวกและปลอดภัย ทั้งนี้ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนขยายสาขา ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน และลงทุนในบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ISTORE22 มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลัง IPO คือ นายภักดี อนิวรรตน์ ถือหุ้น 34.9% บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น 25.3% และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs ถือหุ้น 13.0%

รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.storage-asia.com และ www.live-platforms.com/live-exchange