ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > IRPC มุ่งองค์กรนวัตกรรม ตอบโจทย์ชีวิตที่ลงตัว ชู 3 กลยุทธ์ สู่ Net Zero Emission

IRPC มุ่งองค์กรนวัตกรรม ตอบโจทย์ชีวิตที่ลงตัว ชู 3 กลยุทธ์ สู่ Net Zero Emission

22 ธันวาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

IRPC มุ่งองค์กรนวัตกรรม ตอบโจทย์ชีวิตที่ลงตัว ชู 3 กลยุทธ์ สู่ Net Zero Emission

อนาคตที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง ซับซ้อน และเป็นโลกที่ยากจะคาดเดา ความต้องการของคนและธรรมชาติจะโตไปด้วยกัน แต่ท่ามกลางทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีมาช่วยเติมเต็มนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสิ่งเดิมๆและสิ่งใหม่ๆ ให้ไปได้ไกลยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน ทุกคนอยู่ดีมีสุข

IRPC ไม่ใช่แค่ผลิตน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เม็ดพลาสติก แต่ได้แสวงหานวัตกรรม พร้อมตอบสนองทุกความต้องการ ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่ง “สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว” โดยเชื่อว่าธุรกิจสามารถเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และตั้งเป้าหมายองค์กร Net Zero Emission โดยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 20% ภายในปี 2030 สร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2060 ด้วย 3 กลยุทธ์ (ERA) ดังนี้

1.Eco – operation & technology การปรับปรุงกระบวนการผลิตภายในบริษัทฯ ลดการใช้พลังงานผ่านการกำหนดเป้าหมายโดยใช้ดัชนีชี้วัดการใช้พลังงาน (Energy Intensity Index: EII) และเปลี่ยนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งศึกษาการใช้พลังงานทางเลือก โดยการลงทุนในโครงการ Solar Rooftop และ โครงการ Solar Farm เพื่อใช้สำหรับกระบวนการผลิตในโรงงานต่อไปในอนาคต

IRPC ประสบความสำเร็จจากการสร้างสวนโซลาร์ลอยน้ำในบ่อน้ำดิบสำรองบนพื้นที่รวมกว่า 200 ไร่ ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 9,400 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้บนเกาะเสม็ดทั้งเกาะ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่

นอกจากนี้ ยังมีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและปรับปรุงคุณภาพน้ำมันดีเซลตามมาตรฐานยูโร 5 (Ultra Clean Fuel Project: UCF) ซึ่งจะช่วยลดปัญหามลภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 เป็นไปตามนโยบายสู่การเป็นโรงงานสีเขียว (Eco Factory) โดยคาดว่าจะพร้อมดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ในต้นปี ค.ศ. 2024 รวมถึงแสวงหาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และธุรกิจใหม่ ๆ ที่ปลดปล่อยคาร์บอนต่ำ

2. Reshape portfolio มุ่งแสวงหานวัตกรรมที่ส่งเสริมธุรกิจคาร์บอนต่ำ ธุรกิจพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ

3. Absorption and offset โดยได้ดำเนินการร่วมกับกลุ่ม ปตท. 2 โครงการประกอบด้วย

    1. โครงการปลูกป่าเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
    2.โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage: CCS) หรือ CCS Hub Model ทั้งนี้ CCS เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตได้ในระดับหลายล้านตันต่อปีและนำไปกักเก็บในชั้นธรณีที่มีศักยภาพและเหมาะสมแบบปลอดภัยและถาวร (Permanent Geological Storage)โดยไม่มีการปล่อยกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศได้อีก โดยจะเริ่มศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี เพื่อเป็นต้นแบบสำคัญในการขยายผลสู่ระดับประเทศได้ในอนาคต