ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธอส. จับมือ ประกันสังคม เปิดรับรหัสเข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน

ธอส. จับมือ ประกันสังคม เปิดรับรหัสเข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน

21 ธันวาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธอส. เปิดให้รับรหัสเข้าร่วมโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ลดภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินงวดที่อยู่อาศัยให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผ่าน“โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ประกันตน” ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1-5 ปี เท่ากับ 1.99% ต่อปี ให้กู้เพื่อรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น และลดอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับ ธอส. ภายใต้กรอบวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท ขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

นายฉัตรชัย ศิรืไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า การจัดทำความร่วมมือใน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน” ระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อรวม 30,000 ล้านบาท เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ผู้ใช้แรงงาน จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินงวดที่อยู่อาศัย ซึ่งผู้ประกันตนมีประวัติการผ่อนชำระปกติสามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น รวมถึงเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับ ธอส. วงเงินให้กู้สูงสุดตามจำนวนเงินต้นคงเหลือไม่เกิน 2 ล้านบาท/หลักประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1-5 ปี เท่ากับ 1.99% ต่อปี ปีที่ 6–8 เท่ากับ MRR-2.00% (4.15%) ต่อปี และปีที่ 9 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR-0.50%(5.65%) ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. อยู่ที่ 6.150% ต่อปี) ผ่อนชำระนานสูงสุด 40 ปี  

ผู้ประกันตนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถขอรับรหัสผ่าน Application : GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เพื่อรับรหัสผ่าน GHB Buddy ใน Line Application จากนั้นนำรหัสที่ได้รับพร้อมหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 (ดาวน์โหลดทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม) และเอกสารส่วนตัว / เอกสารแสดงรายได้ / และเอกสารแสดงหลักประกัน(ที่อยู่อาศัยที่จดจำนองกับธนาคาร) มายื่นกู้กับ ธอส. ที่สาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป (ตามวันที่ธนาคารกำหนด) ซึ่งผู้ที่ขอรับรหัสจะได้รับการแจ้งเตือนวันที่ให้ติดต่อยื่นกู้ทาง GHB Buddy หรือ ตรวจสอบลำดับการยื่นกู้ได้ที่ www.ghbank.co.th และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือโทรสายด่วน 1506 หรือ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL, Mobile Application : GHB ALL GEN และเว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th