ThaiPublica > Sustainability > Sustainable Business > DTAC เปิดแนวคิดและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

DTAC เปิดแนวคิดและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

9 ธันวาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

สตีเฟ่น แฮลวิก รักษาการณ์รองประธานเจ้าหน้าบริหาร กลุ่มกิจการองค์กรของดีแทค

9 ธันวาคม 2565 – โลกกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาและความท้าทายนานัปการที่บั่นทอนความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของสังคม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ “ปัญหาคอร์รัปชัน” อันเป็นต้นเหตุของการกัดกร่อนความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและหลักนิติธรรม ด้วยเหตุนี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ทุกวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) เพื่อสร้างการตระหนักรู้และร่วมกันต่อต้านปัญหาคอร์รัปชัน

สำหรับประเทศไทย สถานการณ์การคอร์รัปชันยังคงในอยู่ในระดับ “สูง” อ้างอิงจากรายงานขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – TI) ระบุว่า ในปี 2564 ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของไทยอยู่ในอันดับที่ 110 จาก 180 ประเทศทั่วโลก ลดลง 6 อันดับจากปี 2563 ซึ่งรายงานดังกล่าวได้ระบุว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและกลุ่มทุนในภาคเอกชนจัดเป็นตัวแปรสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชันทั่วโลก

ความถูกต้อง-เคารพซึ่งกันและกัน
“ความถูกต้องและการเคารพซึ่งกันและกันถือเป็นคุณค่าสำคัญที่ดีแทคยึดถือ ดังนั้น เราดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมและธรรมาภิบาลสูงสุด ซึ่งรวมถึงในการทำงานกับพันธมิตรและคู่ค้าด้วย การต่อต้านการคอร์รัปชันจึงถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของคนดีแทค” สตีเฟ่น แฮลวิก รักษาการณ์รองประธานเจ้าหน้าบริหาร กลุ่มกิจการองค์กรของดีแทค กล่าว

“ที่ดีแทค เราไม่ทนต่อการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) และเราเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ” เขาเน้นย้ำ

นอกเหนือจากแนวทางภายใต้หลักธรรมภิบาลของดีแทคแล้ว บริษัทยังมีแนวทางปฏิบัติอีก 2 หมวดใหญ่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน ได้แก่ 1. นโยบายไม่รับของขวัญ หรือ No Gift Policy และ 2. แนวปฏิบัติด้านการสนับสนุนและบริจาค (Sponsorship & Donation)

สำหรับนโยบาย No Gift Policy นั้น ดีแทคไม่อนุญาตให้พนักงาน “ให้” และ “รับ” สิ่งของใดๆ จากบุคคลภายนอกองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทจะตั้งอยู่บนมาตรฐานจริยธรรม ความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นมืออาชีพ อย่างไรก็ตาม ด้วยบริบททางวัฒนธรรมและคุณค่าทางสังคมที่แตกต่างกัน บริษัทจึงอนุโลมให้การมอบของขวัญตาม “มารยาทและประเพณีทางธุรกิจ” สามารถกระทำได้ โดยของขวัญนั้นต้องมีโลโก้ดีแทคและมูลค่าไม่สูงกว่าที่กำหนด

“ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นเป็นตัวแปรที่สำคัญยิ่งในการดำเนินธุรกิจ การรักษาความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งจะก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีทางธุรกิจ และเอื้อให้เกิดวิถีการทำงานที่เป็นไปในเชิงบวก แต่ทั้งนี้ การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ก็ต้องเป็นไปอย่างมืออาชีพ และสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม” สตีเฟ่นกล่าว ก่อนจะเสริมว่า ที่ผ่านมานโยบาย No Gift Policy นั้นได้รับผลตอบรับเชิงบวกจากทั้งพนักงาน พันธมิตร คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ ของเรา โดยพวกเขาบอกว่ารู้สึก “สบายใจ” ในการทำงานกับดีแทค สามารถเจรจาอย่างเปิดเผย และทำงานได้เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

ลดความเสี่ยงการทุจริตผ่านการสอบทาน
ในทำนองเดียวกัน การสนับสนุนและบริจาคนั้นจำต้องมีการกำหนดแนวทางและกระบวนการอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการสนับสนุนและบริจาคที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างแท้จริง และไม่ถูกใช้เป็นช่องทางเพื่อการทุจริต ดีแทคมีกระบวนการสอบทาน (Due Diligence) เพื่อประเมินความเสี่ยงของผู้ขอรับบริจาค โดยบริษัทได้มีการกำหนดนิยาม ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางที่เป็นกลางในการปฏิบัติงานที่ปราศจากอคติและรักษาไว้ซึ่งความโปร่งใส โดยดีแทคจะมีคณะทำงานตรวจสอบทั้งก่อนและหลังการบริจาค เพื่อให้มั่นใจว่าเงินหรือสิ่งของที่บริจาคไปนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ อาทิ ผู้ขอรับการบริจาคจะต้องจดทะเบียนในนามนิติบุคคล มีการแสดงเจตจำนงของการรับบริจาคอย่างชัดเจน และวัตถุประสงค์ของการบริจาคควรสอดรับกับแนวทางการดำเนินงานขององค์กรและยึดถือคุณค่าที่สอดคล้องกับดีแทค

“กระบวนการสอบทานการสนับสนุนและบริจาคเป็นมาตรฐานของการกำกับกิจการที่ดีขององค์กร สอดรับกับแนวทางสากลที่ต้องการให้เกิดความโปร่งใสและไม่ให้การสนับสนุนและบริจาคเป็นช่องทางในการติดสินบน ทุจริต และคอร์รัปชัน” รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มกิจการองค์กรของดีแทค อธิบาย

นอกจากนี้ ดีแทคยังให้ความสำคัญกับกระบวนการ “การแจ้งเบาะแส” (Whistle Blowing) อันถือเป็นหนึ่งในแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามปัญหาการทุจริตผ่าน “การมีส่วนร่วม” ทั้งจากพนักงานและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านช่องทาง Integrity Hotline ซึ่งที่ผ่านมา กระบวนการแจ้งเบาะแสมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันภายในองค์กร โดยในปี 2564 มีจำนวนการแจ้งเบาะแสทั้งสิ้น 204 เรื่อง และนำเข้าสู่การพิจารณาโดยอิงจากพยานหลักฐานทั้งสิ้น 52 เรื่อง ซึ่งผลจากการพิจารณามีทั้งการเตือนด้วยวาจา การส่งหนังสือเตือน ไปจนถึงการเลิกจ้าง

แก้ไขคอร์รัปชันจากบนลงล่าง
สตีเฟ่นให้ความเห็นว่า การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีใหญ่ๆ วิธีการแรกคือ การแก้ไขปัญหาจากบนลงล่างหรือ Top-down ผ่านการบังคับใช้นโยบายและกลไกทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามเป็นหลัก ส่วนอีกวิธีคือ การแก้ไขปัญหาจากล่างขึ้นบน หรือ Bottom-up เพราะการป้องกันคอร์รัปชันไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพหากขาดการมีส่วนร่วมทั้งองคาพยพของสังคม ซึ่งนั่นรวมถึงองค์กรเอกชนอย่างดีแทคที่ยึดถือมาตรฐานทางจริยธรรมสูงสุดในการกำหนดแนวนโยบายในองค์กร โดยประกอบหลักการสำคัญ 4 ข้อ ได้แก่ 1. ความถูกต้อง 2. ความรับผิดชอบ 3. ความซื่อสัตย์และโปร่งใส และ 4. ความกล้าในการเปิดเผยสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

“การแก้ไขปัญหาจากล่างขึ้นบนถือเป็นกลไกที่สำคัญอย่างมากในสังคมแห่งประชาธิปไตย ทุกคนในสังคมตระหนักดีว่าคอร์รัปชันเป็นปัญหาสังคม แต่ปัญหานี้จะหมดไปได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยของสังคม เพราะท้ายที่สุดแล้ว คอร์รัปชันไม่ใช่อาชญากรรมที่ปราศจากผู้เสียหาย และคุณภาพชีวิตที่เสียไปคือราคาที่ทุกคนในสังคมต้องจ่ายให้สำหรับการคอร์รัปชัน” สตีเฟ่นทิ้งท้าย

………..
“Always Do the Right Thing”: dtac’s Anti-Corruption Policy in Focus

9 December 2022- Today’s world is faced with challenges that are complex and difficult to solve, many of which are interconnected and undermining security, prosperity, and social resilience. Ranking among these challenges is corruption, which in the long run weakens social and economic wellbeing, democracy, and the rule of law. To raise awareness of corruption and enlist public support in the battle against corruption, the United Nations (UN) has designated December 9 as International Anti-Corruption Day.

Thailand’s corruption has worsened in the past years. According to a report by Transparency International (TI), in 2021, the country ranked 110th out of 180 countries on the Corruption Perceptions Index (CPI) — falling six spots down the global rankings since 2020. The report also pointed out that cooperation between political bodies and the private sector is the key to combating corruption. dtacblog spoke to Stephen Helwig, Interim Chief Corporate Affairs Officer of dtac, to find out more about the mobile operator’s best practices in preventing corrupt practices and fostering an anti-corruption culture.

Do the Right Thing and Be Respectful
“At dtac, we always encourage our people to do the right thing and show mutual respect,” Mr. Helwig said. “As a result, we conduct our businesses and work with our stakeholders based on the highest ethical and good-governance standards, with anti-corruption as a part of our corporate culture.”

“We have zero tolerance for corruption, and we always do the right thing,” he continued.

In addition to the guidelines set out in its Code of Conduct, dtac has two major practices against corruption, namely: 1) No Gift Policy; and 2) Sponsorship & Donation.

Under the No Gift Policy, dtac employees are not allowed to offer or accept any items from people outside the organization. This is to guarantee that the business is operated with respect to ethical standards, equality, professionalism, and non-discrimination. However, gifts offered as part of business etiquette and tradition are allowed provided that they bear dtac’s logo and are of low value.

“Relationships with stakeholders are important. We want to maintain and keep the relationships strong as they can foster a good business environment and facilitate a positive way of work. But we must do it in a way that is professional and in line with ethical standards,” Mr. Helwig said. “The No Gift Policy to date has received positive response from our stakeholders. They acknowledged that they feel comfortable working and being seen in public with dtac as our standards for ethical business conduct are well-known. This results in a stronger professional relationship.”

Due Diligence Lowering Corruption Risk
dtac has also implemented a clear-cut guideline on sponsorship & donation, where institutions and agencies seeking support from dtac must pass an assessment to ensure that the donation will genuinely benefit the public and is not a vehicle for corruption. This guideline prescribes due diligence on the recipients of donation & sponsorship, by setting up clear definitions, process, and criteria to create a neutral judge to evaluate stakeholders. dtac has also established a panel to perform a pre and post evaluation for each donation and sponsorship to ensure that money or items given have been used in line with declared objectives and that it resonates with dtac’s corporate values.

“Due diligence of sponsorship & donation contributes to our good-governance standard and resonates with international practices for transparency. We have performed due diligence to prevent sponsorship & donation from becoming a vehicle of corruption,” dtac’s Chief Corporate Affairs Officer said.

Moreover, dtac also encourages our employees and stakeholders to speak up because it supports good-governance practices and functions as an effective tool against corruption. Through the Integrity Hotline, employees and business partners can participate in fighting fraud and help keep dtac safe by reporting any suspicious behavior that may violate dtac’s Code of Conduct. Over the years, whistle-blowers have made significant contributions to dtac’s ongoing fight against internal corruption. In 2021, dtac received a total of 204 reports from whistleblowers. After reviewing evidence, dtac acted on 52 cases. Guilty parties were punished with verbal warnings, written warnings, or termination of employment.

Top-Down & Bottom-Up
According to Mr. Helwig, there are two approaches towards corruption prevention. The first one is top-down approach, which is mainly about formulating and then implementing anti-corruption policies or laws. The second one is bottom-up approach, which addresses the fact that combatting corruption will be effective only when all sectors are engaged. In the private sector, dtac continues to uphold the highest ethical standards in the formulation of its policies. The four guiding principles for the formulation are: 1) We play by the rules; 2) We are accountable for our actions; 3) We are transparent and honest in everything we do; and 4) We speak up.

“The bottom-up approach is very important in a democratic society. Everyone knows that corruption is a problem. But all units in society can work together to end this problem. Don’t forget that corruption is never a victimless crime, and everyone ends up paying a price for it,” Mr. Helwig said.

ป้ายคำ :