ThaiPublica > Sustainability > Sustainable Business > ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป โชว์เคส ESG ในงานประชุม APEC 2022

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป โชว์เคส ESG ในงานประชุม APEC 2022

16 พฤศจิกายน 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ร่วมออกบูธ ในงานประชุมสุดยอดเอเปค แสดงให้เห็นถึงนโยบายของบริษัทฯ ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ผ่านโครงการและการลงทุนที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ผู้นำอันดับ 1 ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมของไทย ในฐานะหนึ่งใน APEC Communication Partners ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นสร้างสมดุล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมีแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ Bio-Circular-Green Economy Model (BCG) เป็นพื้นฐาน

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต้อนรับสื่อมวลชน ที่เข้าเยี่ยมชมบูธของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ในการประชุมเอเปค 2022 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พร้อมเน้นย้ำถึงการสนับสนุนนโยบาย BCG และแนวคิด ESG ซึ่งเป็นกลยุทธ์หัวใจหลักของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ที่เน้นการพัฒนาและการเติบโตที่ยั่งยืน ในฐานะผู้สนับสนุนหลักการและนโยบายดังกล่าว ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้จัดแสดงโครงการริเริ่มและความสำเร็จต่าง ๆ ของบริษัทฯ ภายในบูธ โดยมุ่งเน้นที่ความยั่งยืน นวัตกรรม และการเปลี่ยนผ่านในธุรกิจทั้ง 4 กลุ่มของบริษัทฯ อันได้แก่ ธุรกิจโลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม ระบบสาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิทัลแพลตฟอร์ม

การส่งเสริมโครงการ Green Logistics
โครงการ Green Logistics เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ผ่านกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ โดยบริษัทฯ กำลังศึกษา และมีแผนที่จะนำเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้อย่างจริงจังในคลังสินค้าอัจฉริยะและศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ ด้วยการพัฒนาโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์และฉนวนกันความร้อน รวมไปถึงการติดตั้งระบบควบคุมแสงไฟและอุณหภูมิอัจฉริยะ ซึ่งสามารถช่วยลูกค้าลดต้นทุนค่าซ่อมบำรุงและการดำเนินงานของพวกเขา เพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปด้วยในขณะเดียวกัน การพัฒนาการขนส่งสีเขียว อาทิ การเปลี่ยนไปใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในระยะยาวให้กับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในอนาคตอีกด้วย

ก้าวสู่ Zero Waste ในนิคมอุตสาหกรรม
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มุ่งมั่นสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเน้นการส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการการดำเนินงาน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว หรือ Bio-Circular-Green Economy Model (BCG) เป็นพื้นฐาน โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายให้เกิด Zero Waste หรือขยะเหลือศูนย์ ในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอทั้งหมด ซึ่งถือเป็นหนึ่งพันธกิจหลักภายใต้ โครงการ WHA Smart ECO Industrial Estate ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป

การอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติ
โครงการ “Clean Water for Planet” ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2559 เพื่อมุ่งบำบัดและจัดการน้ำเสีย รวมไปถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และปลูกฝังจิตสำนึกต่อส่วนรวมให้ชุมชนต่าง ๆ ได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบระบบบำบัดน้ำเสียให้กับชุมชนต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในลำคลอง โดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ส่งมอบระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง รวมทั้งยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ให้แก่เทศบาลตำบลหนองคล้า จังหวัดจันทบุรี

นวัตกรรมการนำน้ำกลับมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อส่งมอบน้ำคุณภาพสูงให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ผ่านโครงการ Reclamation Water Project หรือการนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วมากลับใช้ใหม่ โดยตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มกำลังการผลิตอีกเท่าตัว จาก 30,200 ลูกบาศก์เมตร เป็น 60,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งจะช่วยลดการใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ และการระบายน้ำทิ้งลงลำรางสาธารณะได้ถึง 6.9 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อความมั่นคงด้านแหล่งน้ำในระยะยาว และยังสามารถปรับเป็นน้ำปราศจากแร่ธาตุหรือน้ำคุณภาพสูงสำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมภายในนิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ได้อีกด้วย

การพัฒนาพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน
พลังงานสะอาดซึ่งรวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์ ยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ด้วยการพัฒนาโครงการโซลาร์รูฟท็อปและการผลิตพลังงานจากขยะอุตสาหกรรม อันได้แก่ โรงไฟฟ้าชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ โดยปีนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากโครงการพลังงานแสงอาทิตย์สูงถึง 150 เมกะวัตต์ และตั้งเป้าถึง 300 เมกะวัตต์ ภายในสิ้นปี 2566 ทั้งนี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ประสบความสำเร็จในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2564 ที่ผ่านมา และมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Co2 Emissions) ภายในปี 2050 จากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแพลตฟอร์ม Renewable Energy Exchange (RENEX) ซึ่งเป็นระบบซื้อขายพลังงานแบบ Peer-to-Peer ด้วยเทคโนโลยี Blockchain กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซอร์ทิส จำกัด ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 4.3 ล้านตัน ภายในช่วงอายุการใช้งานของโครงการ

ในปี 2564 ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน(Carbon Neutrality)แล้ว สำหรับการขับเคลื่อนสู่ Net Zero จะเน้นไปที่พลังงานหมุนเวียน และการลดการสูญเสียพลังงาน

นอกจากนี้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการเพื่อชุมชนต่าง ๆ ทั้งในด้านการช่วยเหลือสังคม การศึกษา เยาวชนและการกีฬา สุขภาพ การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการสร้างเสริมศักยภาพของชุมชนอีกมากมาย

โครงการดังกล่าวเหล่านี้ทำให้ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป และบริษัทในเครือ ได้รับรางวัล SET Awards 2022 อันทรงเกียรติ ถึง 3 รางวัลด้วยกัน ดังนี้

  • บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Commended Sustainability Awards จากการปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเงิน พร้อมปกป้องสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
  • บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP ได้รับรางวัล Business Excellence ประเภท Best Innovative Company Awards จากการที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม Renewable Energy Exchange (RENEX) ซึ่งเป็นระบบซื้อขายพลังงานแบบ Peer-to-Peer ด้วยเทคโนโลยี Blockchain กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท เซอร์ทิส จำกัด ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 4.3 ล้านตัน ภายในช่วง Life Cycle ของโครงการ
  • ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล หรือ WHAIR ได้รับรางวัล Business Excellence ประเภท Outstanding REIT Performance Awards จากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยธรรมาภิบาล แม้ในภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ท้าทายในช่วงการระบาดของโควิด-19
  • นอกจากนี้ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยังติดอันดับหุ้นยั่งยืน หรือ THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 อีกด้วย

    นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการประชุมเอเปค 2022 เป็นอย่างมาก และพร้อมสนับสนุนความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของรัฐบาลในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG และหลักการ ESG” พร้อมเสริมว่า “อันที่จริง เราได้ปรับใช้นโยบายดังกล่าวกับองค์กร รวมถึงเป้าหมายของเราให้สอดรับกับนโยบายนี้อยู่แล้ว เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในธุรกิจทั้ง 4 กลุ่มของเรา ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 นอกจากนี้ เราจะยังคงส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งปฏิบัติตามจริยธรรมอย่างเข้มงวดเพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วนต่อไป”