ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผนึกกำลังองค์กรรัฐและเอกชน ชวนคนรุ่นใหม่ปล่อยไอเดีย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผนึกกำลังองค์กรรัฐและเอกชน ชวนคนรุ่นใหม่ปล่อยไอเดีย

26 พฤศจิกายน 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยนานาชาติ พีไอเอ็ม ผนึกกำลังองค์กรรัฐและเอกชน ชวนคนรุ่นใหม่ปล่อยไอเดีย กับโจทย์ด้านพลังงาน – สิ่งแวดล้อม เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ระดับนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (International College Panyapiwat Institute of Management) ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) – คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales Lab by MQDC) – ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) – True Lab โดย True Innovation – สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) จัดการแข่งขัน The 2nd PIM International Hackathon ประจำปี 2565 ในธีม “Sustainable Well-being towards Zero-Green-Clean Economy” เวทีเฟ้นหาสุดยอดไอเดียสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่สู่การสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ภายใต้โจทย์ 4 หัวข้อได้แก่ Healthy Lives & Well-being Improvement ชีวิตและสุขภาวะที่ดี Sustainable Living ชีวิตที่ยั่งยืน Energy Efficiency การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า End Hunger & Promote Food Security ยุติความหิวโหยและสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ทั้งระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา ทั้งไทยและต่างชาติสร้างโมเดลธุรกิจ หรือร่วมกันหาทางออกของปัญหาสู่แนวคิดใหม่ทางธุรกิจ อาทิ การลดความยากลำบากและการเจ็บป่วย การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ และยกระดับแนวคิดระบบเศรษฐกิจใหม่ ชิงรางวัลและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีอาวุโส สายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับอุดมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบออนไลน์นำเสนอไอเดียเป็นภาษาอังกฤษผ่าน Clip VDO ในทุกรอบ หลังจากผ่านการคัดเลือกสู่รอบชิงชนะเลิศ ทุกทีมจะต้องนำเสนอไอเดียกับคณะกรรมการ และเมื่อเร็วๆ นี้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการผ่านรูปแบบ Hybrid จัดงาน ณ Research & Innovation for Sustainability Center ชั้น 4 แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ถนนราชดำริ และ Live Streaming ทาง Fanpage PIM Inter Hackathon โดยมี อาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีอาวุโส สายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวเปิดงานและต้อนรับพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีริสา โชติยะปุตตะ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงานและขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ในโอกาสนี้และการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) และรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเข้าร่วมงานครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีริสา โชติยะปุตตะ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการบรรยายจากวิทยากรพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา RISC by MQDC, ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA , ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ผู้อำนวยการบริหาร FutureTales Lab by MQDC, คุณจักรพล เบสุวรรณ Head of innovation, True Innovation Center และ คุณปฤษฎา หิรัญบูรณะ ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) เพื่อเสริมความรู้แก่ผู้แข่งขันได้ประยุกต์ใช้กับไอเดียของตัวเอง โดยในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายของการแข่งขันระดับอุดมศึกษา และเป็นรอบแรกของการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทั้งนี้เป้าหมายของการแข่งขันต้องการขับเคลื่อน คนรุ่นใหม่ สังคม และองค์กรธุรกิจคำนึงถึงความสำคัญของการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ที่เอื้อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นรอบด้าน เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้คนได้อย่างสมบูรณ์แบบ และยังเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมตัวกันนำเสนอไอเดีย เพื่อแปรเปลี่ยนจากความคิดให้กลายเป็นต้นแบบหรือโมเดลที่ใช้พัฒนาต่อยอดได้ อีกทั้งยังสามารถรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ด้านสุขภาวะ การดำเนินชีวิตของผู้คน อาหาร โดยเฉพาะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทำให้ทั่วโลกต่างให้ความห่วงใย จึงต้องปลุกพลังบวกและสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนลุกขึ้นมามีส่วนร่วม โครงการดังกล่าวนับเป็นกระบวนการเพื่อส่งเสริม บ่มเพาะนักคิดให้ปลดล็อกศักยภาพของตัวเองเต็มที่ ได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดนอกกรอบ โชว์นวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมทั้งมุ่งหวังให้เกิด Community แลกเปลี่ยนแนวคิด สร้างและแสวงหาความรู้ใหม่ ส่งผลให้เกิดการประยุกต์ ปรับใช้ได้จริงกับสังคมและองค์กร นำไปสู่การพัฒนาโลกใบนี้อย่างยั่งยืนต่อไป

นอกเหนือจากการแข่งขันแล้ว ยังจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและมากประสบการณ์ทั้งในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและด้านธุรกิจ นั่นคือโอกาสดีที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาผลงาน โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของคนไม่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นต้นแบบให้กับนานาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ที่สำคัญยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับนักลงทุนที่สนใจนำไอเดียดีๆไปต่อยอดให้เกิดขึ้นจริง ผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่หรือเหล่าสตาร์ทอัพได้เติบโตก้าวหน้าต่อไป

สำหรับน้องๆ ที่พลาดโอกาสในปีนี้ไม่ต้องเสียใจ กดติดตาม Fanpge PIM Inter Hackathon หรือ Website IC-I-SA https://interprogram.pim.ac.th/ เพื่อติดตามการแข่งขันในปี 2023

รายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติม

Website : https://interprogram.pim.ac.th/international-hackathon

Facebook : https://www.facebook.com/PIMInterHackathon

Email : [email protected]

Tel. 02-855-0742 อาจารย์ธันภัท เกษมวัฒนะสุข