ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธอส. คว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับสากลแห่งปี Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2022

ธอส. คว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับสากลแห่งปี Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2022

22 ตุลาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธอส.คว้า 2 รางวัลใหญ่แห่งปี 2022 และเป็นรางวัลระดับสากล Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2022 ประกอบด้วย รางวัล Corporate Excellence Category – องค์กรยอดเยี่ยมในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน และรางวัล Master Entrepreneur Category – ผู้นำองค์กรดีเด่นในกลุ่มอุตสาหกรรม การเงิน ซึ่งมอบให้แก่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. จัดโดย Enterprise Asia เพื่อยกย่องเกียรติภูมิความเป็นเลิศขององค์กร และผู้นำองค์กรชั้นนำทั่วภูมิภาคเอเชียที่มีผลงานโดดเด่น

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ธอส. สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง คว้า 2 รางวัลใหญ่แห่งปี 2022 และเป็นรางวัลระดับสากล Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2022 ประกอบด้วย รางวัล Corporate Excellence Category – องค์กรยอดเยี่ยมในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน และรางวัล Master Entrepreneur Category – ผู้นำองค์กรดีเด่นในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน ซึ่งมอบให้แก่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดย Enterprise Asia องค์กรอิสระที่สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของภาคธุรกิจ เศรษฐกิจ และการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกย่องเกียรติภูมิความเป็นเลิศขององค์กร และผู้นำองค์กรชั้นนำทั่วภูมิภาคเอเชียที่มีผลงานโดดเด่น สร้างการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีมาตรฐานทัดเทียมกับองค์กรระดับภูมิภาคเอเชีย

สำหรับรางวัล Corporate Excellence Category – องค์กรยอดเยี่ยมในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรดีเด่นที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของผลประกอบการอย่างสม่ำเสมอ ด้วยความเชื่อที่ว่า “ผลลัพธ์ที่ดี มาจากกระบวนงานที่ดี” (Good result comes from Good process) ทั้งในด้านการนำองค์กรของผู้นำระดับสูง การวางแผนกลยุทธ์ การดูแลกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ติดตามประเมินผลและเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีให้ทันต่อสถานการณ์ การจัดการความรู้ขององค์กร หรือ Knowledge Management รวมถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งทุกหมวดได้ทำงานแบบบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกันทุกระดับภายในองค์กร และมุ่งมั่นดำเนินงานตามพันธกิจ“ทำให้คนไทยมีบ้าน” อย่างต่อเนื่อง และดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม ทำให้สามารถคงความเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ด้วยจำนวนเงินสินเชื่อปล่อยใหม่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 สูงถึง 209,065 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 25.81% โดยมียอดสินเชื่อคงค้าง 1.56 ล้านล้านบาท คิดเป็น 1 ใน 3 ของตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน

ส่วนรางวัล Master Entrepreneur Category – ผู้นำองค์กรดีเด่นในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน เป็นรางวัลมอบให้แก่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. ในฐานะผู้นำองค์กรที่เป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการและผู้นำองค์กรรุ่นใหม่ ที่แสดงให้เห็นถึงความแน่วแน่ และความอุตสาหะในการสร้างสรรค์นวัตกรรม กำหนดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้องค์กรมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ทั้งความมั่นคงในด้านการเงิน การพัฒนาบุคลากร การสร้างความผูกพัน การปลูกฝังจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการวางกลยุทธ์นำองค์กร ที่นำไปสู่การปฏิบัติและยกระดับกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลสำเร็จได้จริง

ทั้งนี้ รางวัล Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) เป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับสากล ประกอบด้วย 2 ประเภทรางวัลคือ 1.รางวัลสำหรับบุคคล ได้แก่ Master Entrepreneur Category และ 2.รางวัลสำหรับองค์กรในแต่ละอุตสาหกรรม ได้แก่ Fast Enterprise Category, Inspirational Brand Category และ Corporate Excellence Category เพื่อยกย่ององค์กรที่มีผลงานโดดเด่นทั่วเอเชีย และผู้นำองค์กรที่ประสบความสำเร็จในแต่ละภาคอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศขององค์กรในแต่ละด้านอุตสาหกรรม กระตุ้นให้เกิดวิสัยทัศน์ ผลการดำเนินงาน และการแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ขององค์กรสู่ผู้ประกอบการทั่วโลกต่อไป

……

G H BANK honored with 2 international awards of the year Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2022

Government Housing Bank (G H BANK), Thailand, received the 2 prominent Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2022, Regional Edition, for “Corporate Excellence Category” in the financial services industry and “Master Entrepreneur Category” for Mr. Chatchai Sirilai, the President. The event was held on 20th October 2022 at Setia SPICE, Penang, Malaysia.

The “Corporate Excellence Category” recognizes organizations that achieve excellent management, high and outstanding performance that reflects efficient operations, sustainable growth, and integrated learning to develop employees’ potential.

The “Master Entrepreneur Category” recognizes business leaders with outstanding leadership and success in operating business in each industry.

The Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) are prestigious regional awards offered by Enterprise Asia. The Awards have been founded since 2007 in more than 16 different countries, an independent organization that supports the development of business capabilities and promotes leading entrepreneurs across the continent. Also, APEA aims to drive entrepreneurs and organizations across Asia to spur greater innovation, best practices, and growth, creating a successful entrepreneurial ecosystem that will shape Asia to sustainable economic and social growth.

These Awards particularly recognize Government Housing Bank for its operations to help Thai people to improve their quality of life, reducing social inequality. These align with the government’s policy and G H Bank’s social commitment and mission.