ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ซีเค พาวเวอร์” คว้ารางวัลเกียรติยศ “SET Awards 2022” กลุ่ม Rising Star Sustainability Awards

“ซีเค พาวเวอร์” คว้ารางวัลเกียรติยศ “SET Awards 2022” กลุ่ม Rising Star Sustainability Awards

31 ตุลาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

“ซีเค พาวเวอร์” คว้ารางวัลเกียรติยศ “SET Awards 2022” ในกลุ่ม Rising Star Sustainability Awards ตอกย้ำผลสำเร็จของความมุ่งมั่นสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามแนวทางของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึงบรรษัทภิบาล

นางมัณทนา เอื้อกิจขจร รองกรรมการผู้จัดการ งานวางแผนธุรกิจ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล SET Awards 2022 ประเภทรางวัล Rising Star Sustainability Awards กลุ่มรางวัลด้านความยั่งยืน (Sustainability Excellence)

กรุงเทพฯ (31 ต.ค. 65) – บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดและมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ต่ำที่สุดรายหนึ่งของภูมิภาค เข้ารับมอบรางวัลสำคัญแห่งปี SET Awards 2022 ประเภทรางวัล Rising Star Sustainability Awards กลุ่มรางวัลด้านความยั่งยืน (Sustainability Excellence) ประจำปี 2565 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมด้วยวารสารการเงินธนาคาร สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทที่มุ่งเป้าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น อีกทั้งใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมคุณภาพ เพิ่มการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล ตามหลักการดำเนินธุรกิจของ CKPower

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “รางวัล SET Awards 2022 กลุ่ม Rising Star Sustainability Awards หรือรางวัลด้านความยั่งยืนประจำปี 2565 นี้ นับเป็นรางวัลสำคัญแห่งความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่รางวัลหนึ่ง ที่เราได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิสูจน์ถึงความมุ่งมั่น การทุ่มเทในการทำงานอย่างหนักของ CKPower ในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม รวมถึง ESG (Environmental, Social and Governance) เพื่อนำพาองค์กรก้าวไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และสมดุล ท่ามกลางสภาวะแรงกดดันทางเศรษฐกิจหลากหลายด้าน”

นายธนวัฒน์ กล่าวเสริมว่า “สำหรับโจทย์ความท้าทายในธุรกิจพลังงานที่ต้องนำพาองค์กรฝ่าวิกฤติไปให้ได้ คือ แนวโน้มธุรกิจพลังงานระดับโลก ที่พบปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพอากาศ และการตอบรับเป้าหมายระดับชาติเพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์  ซึ่ง CKPower เราตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นอย่างมาก โดยได้ตั้งเป้าในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นพลังงานสะอาดในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการทำงานในทุกขั้นตอนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2593 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายของประเทศไทยที่ตั้งไว้ในปี พ.ศ. 2608”

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ในบริบทของการดูแลสังคมภายนอก CKPower ได้ดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศผ่านโครงการหิ่งห้อยที่จัดทำอย่างต่อเนื่องกว่า 6 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายในการ “เติม-ต่อ-ร่วม-สร้าง” สร้างคุณค่าที่ดีสอดคล้องกับวิถีชุมชน ให้กับชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่ห่างไกล ทั้งในประเทศไทย และ สปป.ลาว การดำเนินงานโครงการหิ่งห้อยถึงปัจจุบัน CKPower ได้สร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และ สปป.ลาว ตามวิถีชุมชนถึง 40 สิ่งปลูกสร้าง เด็กและเยาวชนเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้ราว 1,700 คน ใน 8 ชุมชน และขยายผลต่อยอดสู่การลงมือทำจากรุ่นสู่รุ่น เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนให้กับชุมชนและสังคมถึง 7 แหล่งเรียนรู้ อาทิ กังหันน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก อาคารเรียนพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อเก็บน้ำพร้อมระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านการร่วมแรงร่วมใจของจิตอาสา CKPower ราว 800 คน ผสานภาคีเครือข่าย 16 องค์กร

“CKPower ยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้เป้าหมายของการร่วมสร้างอุตสาหกรรมพลังงานให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการผลิต จำหน่าย จัดทำโครงสร้างพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นการผลิตไฟฟ้าได้จากพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน โดยปัจจุบัน CKPower มีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอยู่ประมาณ 89% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด และตั้งเป้าว่าภายในระยะเวลา 5 ปี จะเพิ่มสัดส่วนเป็น 95% นอกจากนี้ยังมีการดำเนินธุรกิจที่รัดกุม และยืดหยุ่นตอบรับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆในอนาคต ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน ด้วยการพัฒนากลยุทธ์ทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านโครงการหิ่งห้อยซึ่งจะช่วยสร้างระบบนิเวศให้ชุมชนด้วยไฟฟ้าหมุนเวียนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานและสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว” นายธนวัฒน์ กล่าว

CKPower ยังได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งได้ทำการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าวไปเมื่อเร็วๆ นี้ อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ทำคะแนนประเมิน ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (CGR) ประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้ความสำคัญในประเด็นด้านความยั่งยืน ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล พร้อมทั้งยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย สอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุน