ThaiPublica > Sustainability > Social Change/Project > BAM จัดงาน CG Day 2022 มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจสู่ ‘องค์กรอย่างยั่งยืน’

BAM จัดงาน CG Day 2022 มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจสู่ ‘องค์กรอย่างยั่งยืน’

2 ตุลาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM จัดงาน BAM CG DAY 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยในปีนี้ใช้ชื่องานว่า “BAMGO & GOOD CG” โดย คุณทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อนำพา BAM ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยังเน้นย้ำให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดมั่นปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร

ไฮไลท์ภายในงานยังได้จัดให้มีการเสวนา เรื่อง CG & CSR สู่ ESG กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ESG Risk ความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนต่อการดำเนินงาน และความสำคัญด้านการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นกรรมการของ BAM ประกอบด้วย คุณวสันต์ เทียนหอม ประธานกรรมการตรวจสอบ และคุณมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการเพื่อความยั่งยืน เข้าร่วมการเสวนา โดยมีคุณธงชัย ชัยโลหกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ดำเนินรายการ

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการประกวดรางวัล CG AWARDS โดยคัดเลือกพนักงานตัวแทนจากสายงาน ต่าง ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติด้าน CG เข้าร่วมประกวด เพื่อเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์ด้าน CG และการสร้างความตระหนักรู้ในด้าน ESG ด้วยการตอบแบบสอบถาม Pre-test และ Post Test ก่อนและหลังการเสวนาในครั้งนี้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่า BAM และพนักงานทุกคนจะมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไป