ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > AIS กวาด 2 รางวัลใหญ่ เวที SET AWARDS 2022 บทพิสูจน์ ‘ESG’ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

AIS กวาด 2 รางวัลใหญ่ เวที SET AWARDS 2022 บทพิสูจน์ ‘ESG’ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

31 ตุลาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

เอสซีจี รับรางวัล รางวัล “SET Awards 2022” ต้นแบบองค์กรที่ยั่งยืน
และความเป็นเลิศทางธุรกิจ
ตามกลยุทธ์ ESG 4 Plus

AIS คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที SET AWARDS 2022 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีความยอดเยี่ยมและดีเด่นในด้านต่างๆ จากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา สำหรับปีนี้ AIS ยังคงทำผลงานได้อย่างโดดเด่น กวาดมาได้ถึง 2 รางวัลใหญ่ ได้แก่ รางวัล Business Excellence สาขา Outstanding Investor Relations Awards ซึ่งเป็นการได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และรางวัล Highly Commended Sustainability Awards ซึ่งได้รับการจัดอันดับในระดับที่สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาในกลุ่มรางวัล Sustainable Excellence ที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาลเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า “เป็นอีกครั้งที่ความมุ่งมั่นตั้งใจของ AIS ในฐานะผู้นำด้านการให้บริการดิจิทัลโครงข่ายที่แข็งแกร่ง ทำให้เราได้รับรางวัลเกียรติยศจาก SET AWARDS 2022 อันถือเป็นความภูมิใจของชาว AIS อย่างยิ่ง เพราะเป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานเพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าของเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ ผ่านศักยภาพความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่มุ่งขยายโอกาสการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประชาชนอย่างเท่าเทียม”

“นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ผ่านการสร้างสมดุลระหว่างการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และดูแลการใช้งานของลูกค้าเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดทั้งในแง่ของคุณภาพโครงข่ายและการให้บริการ รวมไปถึงการใช้พลังงานทางเลือก และการจัดการของเสียจากการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้คนไทยเข้าใจวิธีการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี”

สำหรับรางวัล Business Excellence สาขา Outstanding Investor Relations Awards เป็นรางวัลที่พิจารณาจากการได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นขององค์กร ตลอดจนความพึงพอใจจากกลุ่มนักลงทุนในมิติของการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นความถูกต้องโปร่งใส ให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงยังมีการวางนโยบายที่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างดียิ่งมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่รางวัล Highly Commended Sustainability Awards ซึ่งได้รับการจัดอันดับในระดับที่สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาในกลุ่มรางวัล Sustainable Excellence ก็นับเป็นเครื่องยืนยันได้ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ AIS ที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในโลกดิจิทัล

นายสมชัย เน้นย้ำในช่วงท้ายว่า “ต้องขอขอบคุณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร ที่มอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับ AIS ถึง 2 รางวัลในปีนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจและพลังให้พวกเราทำงานอย่างสุดความสามารถในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้แข็งแกร่ง อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศในทุกมิติ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับบริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ที่สามารถใช้ขีดความสามารถขององค์กรมาสร้างการเติบโตร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้อย่างเต็มศักยภาพตามเป้าหมายการทำธุรกิจอย่างยั่งยื