ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Q-CON สานพลังกรมพัฒนาที่ดินพลิกฟื้นคุณภาพดินด้วยเศษวัสดุอิฐมวลเบา ยกระดับชีวิตเกษตรกร

Q-CON สานพลังกรมพัฒนาที่ดินพลิกฟื้นคุณภาพดินด้วยเศษวัสดุอิฐมวลเบา ยกระดับชีวิตเกษตรกร

8 กันยายน 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

Q-CON สานพลังกรมพัฒนาที่ดินพลิกฟื้นปรับปรุงคุณภาพดินด้วยเศษวัสดุอิฐมวลเบา ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Q-CON ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน จัดทำโครงการ “การศึกษาและวิจัยการประยุกต์ใช้วัสดุพรุนในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการเกษตร” โดยการนำเศษวัสดุอิฐมวลเบาคิวคอนเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่า ปรับสภาพความเป็นกรด nของดิน และเพิ่มความพรุนในเนื้อดิน เพื่อปรับสภาพผืนดินแข็ง ดินเปรี้ยว ดินแน่น หรือดินขาดจุลินทรีย์ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เพาะปลูกได้เต็มประสิทธิภาพ ผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดต้นทุนรายจ่ายในการใช้สารเคมี เพิ่มรายได้ ให้กับชุมชน มุ่งสู่สังคมปลอดภัย สิ่งแวดล้อมไร้มลพิษ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างมั่นคงยั่งยืน

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า “หนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน ตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ การบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืน ด้วยการฟื้นฟู ปรับปรุงดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ส่งเสริมมาตรการปรับปรุงบำรุงดินให้เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแพร่หลาย และเพื่อให้เกษตรกรมีพื้นที่ทำการเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยหลักการปรับปรุงบำรุงดิน คือการจัดการเพื่อทำให้ดินอยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับพืชที่ต้องการปลูก ในดินเดียวกันหากปลูกพืชต่างชนิดกัน อาจจะมีรายละเอียดของการปรับปรุงดินต่างกัน ดังนั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสอบดินและวิเคราะห์ดิน เพื่อนำไปสู่วิธีการปรับปรุงบำรุงดินต่อไป โดยความร่วมมือในโครงการ“การศึกษาและวิจัยการประยุกต์ใช้วัสดุพรุนในการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อการเกษตร” กรมพัฒนาที่ดินจะให้การสนับสนุนองค์ความรู้วิทยาการด้านดิน ข้อมูลดิน การวิเคราะห์ดิน โดยใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนามและให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านเทคนิค แก่เกษตรกรในโครงการฯ ให้สามารถใช้เศษวัสดุพรุนในการปรับปรุงบำรุงหน้าดิน เพื่อการเกษตรที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน ตลอดจนการให้ความรู้ และการฝึกอบรมแก่เกษตรกรในการใช้งานแอพลิเคชั่นของกรมพัฒนาที่ดิน อาทิ “กดดูรู้ดิน” “ LDD On FARM” “น้องดินดี” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการนำไปใช้ทางเกษตรกรรม”

นายณรงค์เวทย์ วจนพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Q-CON กล่าวว่า ด้วยขั้นตอนการผลิตอิฐมวลเบาคิวคอนจะเลือกใช้แต่วัตถุดิบธรรมชาติคุณภาพสูง เช่น ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ปูนขาว ทรายและน้ำ เป็นต้น นำมาผ่านกระบวนการผลิตในระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง ทำให้มีคุณสมบัติในการช่วยเป็นฉนวนกันความร้อน ประหยัดพลังงาน มีความแข็งแรง และกันเสียงได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันรูปลักษณ์ภายในของอิฐมวลเบาคิวคอน จะมีฟองอากาศ เป็นรูพรุนเล็กๆ กระจายอยู่ในเนื้อวัสดุอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอ ทำให้มีน้ำหนักเบากว่าอิฐชนิดอื่นๆ ทั้งยังมีผลวิจัยเดิมที่ทางคิวคอนเคยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอกจึงเหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาเป็นวัสดุที่ช่วยปรับปรุงบำรุงดิน ปรับสมดุลและเพิ่มอากาศ แก้ปัญหาหน้าดินแก่เกษตรกรได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงจับมือร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน จัดทำโครงการ “การศึกษาและวิจัยประยุกต์ใช้วัสดุพรุนในการปรับปรุงบำรุงหน้าดิน” โดยวัสดุหลักที่จะนำมาใช้ คือ เศษวัสดุอิฐมวลเบา Q-CON ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นวัสดุพรุน ช่วยแก้ปัญหาดินเปรี้ยวให้เป็นกลางได้และเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับดิน

โครงการ “การศึกษาและวิจัยประยุกต์ใช้วัสดุพรุนในการปรับปรุงบำรุงหน้าดิน” นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงบำรุงดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมทางการเกษตร สามารถทำการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการปรับปรุงบำรุงดินอย่างถูกต้อง และนำความรู้ไปปรับใช้ในที่ดินของตนเอง ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Q-CON ในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ESG 4 Plus ของเอสซีจี “มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ ภายใต้ความเชื่อมั่น โปร่งใส” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เติบโตและอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน