ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปตท. – GPSC – WD ขยายความร่วมมือการใช้พลังงานหมุนเวียนในอุตฯไทย

ปตท. – GPSC – WD ขยายความร่วมมือการใช้พลังงานหมุนเวียนในอุตฯไทย

4 กันยายน 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท. – GPSC – WD ขยายความร่วมมือการใช้พลังงานหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมไทย ยกระดับนวัตกรรมพลังงานอนาคต ปักธงสู่กลยุทธ์ความยั่งยืน

นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (กลาง) นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ชินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) และ Mr. Philip Bernard Senior Vice President Global HDD Assembly & Backend Operation, Western Digital Storage Technology (Thailand) Limited (WD) (ขวา) ประกาศความร่วมมือเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตของโรงงาน WD ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและผลิตภัณฑ์หน่วยเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Hard Disk Drive) ชั้นนำของโลก โดยความร่วมมือนี้เป็นการร่วมศึกษาและแสวงหาโอกาสในการทดลองจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจากหลายแหล่งให้กับ WD โดยใช้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ภายใต้การดำเนินการเข้าร่วมโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 เพื่อรองรับการพัฒนาธุรกิจการซื้อขายพลังงานหมุนเวียน ผ่านโครงการ Third Party Access (TPA) ซึ่งจะอนุญาตให้บุคคลที่สามสามารถใช้หรือเชื่อมต่อ และซื้อขายไฟฟ้าผ่านระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าที่จะเปิดให้บริการในอนาคต รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการซื้อขายใบรับรองพลังงานสะอาดและความเป็นกลางทางก๊าซเรือนกระจกผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือระดับประเทศในการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีพลังงาน ช่วยผลักดันการใช้ Renewable Energy ในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ในด้านประสิทธิภาพการผลิตที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

……

PTT – GPSC – Western Digital team up to expand the use of renewable energy in Thai industrial sector, promoting clean energy innovations.

Bangkok, September 2, 2022 – Mr. Noppadol Pinsupa Chief New Business and Infrastructure Officer, PTT Public Company Limited (middle), Mr. Worawat Pitayasiri President and Chief Executive Officer, Global Power Synergy Public Company Limited (left) and Mr. Philip Bernard Senior Vice President Global HDD Assembly & Backend Operation, Western Digital Storage Technology (Thailand) Limited (WD) (right) have announced their cooperation in studying renewable energy development and application guidelines for using electricity in the production processes of WD factories in Thailand, which is a leading global service provider of data infrastructure and hard disk drive products. This collaborative initiative consists of an evaluation of opportunities for procurement of renewable energy from multiple sources for WD through new electricity purchase contracts under the ERC Sandbox Project, Phase 2, which supports renewable energy trading development through the Third Party Access (TPA) Project. Permission will be granted to third parties who are able to use or connect as well as sell or buy electricity through the electricity network systems, which will be launched for service provision in the future. The cooperation also includes feasibility studies on the purchase and sale of renewable energy and carbon-related certificates via digital platforms. This is considered a key step in cooperation at the national level to develop an energy technology management model and accelerate the use of renewable energy in the industrial sector, upgrading standards for production efficiency which can minimize environmental impacts and serve as an environmental commitment for a low-carbon society.