ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > KKP ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ และ สสส. เสริมภูมิทางการเงินแก่นักสังคมสงเคราะห์และเครือข่ายทั่วประเทศ

KKP ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ และ สสส. เสริมภูมิทางการเงินแก่นักสังคมสงเคราะห์และเครือข่ายทั่วประเทศ

3 กันยายน 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

KKP ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ และ สสส. เสริมภูมิทางการเงินแก่นักสังคมสงเคราะห์และเครือข่ายทั่วประเทศ

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมกับ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาคี โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมออนไลน์แก่นักสังคมสงเคราะห์และเครือข่ายจากทั่วประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสมรรถนะกลไกและเครือข่ายการดูแลทางสังคมของสหวิชาชีพ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโครงการ “KKP FinLit จุดประกายชีวิต ติดอาวุธทางการเงิน” ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร และวิทยากรจากบริษัท เจนเนอราลี่ จำกัด เป็นผู้นำการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านการเงินแก่ผู้เข้าอบรม ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายและปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศ โดยการอบรมได้จัดขึ้น 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม และวันที่ 6 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ได้ดำเนินโครงการ “KKP FinLit จุดประกายชีวิต ติดอาวุธทางการเงิน” เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย โดยมุ่งจัดอบรมให้แก่ชุมชน สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ ภายใต้โครงสร้างหลักสูตรความรู้พื้นฐานที่เข้าใจง่าย ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น การตั้งเป้าหมายทางการเงิน การออมและการลงทุน การใช้ประโยชน์จากประกันชีวิต ฯลฯ ซึ่งอาจขยายผลไปสู่การให้คำแนะนำต่อญาติมิตรและคนรู้จักของผู้อบรมอย่างต่อเนื่องต่อไป