ThaiPublica > Sustainability > Social Change/Project > ‘ซีเค พาวเวอร์’ คว้ารางวัลชนะเลิศด้าน Social Empowerment ผลงาน “โครงการหิ่งห้อย”

‘ซีเค พาวเวอร์’ คว้ารางวัลชนะเลิศด้าน Social Empowerment ผลงาน “โครงการหิ่งห้อย”

2 สิงหาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

‘ซีเค พาวเวอร์’ คว้ารางวัลชนะเลิศด้าน Social Empowerment จากงาน Asia Responsible Enterprise Awards 2022 ผลงาน “โครงการหิ่งห้อย” โดดเด่นต่อเนื่อง 6 ปี – สร้างคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน

โครงการหิ่งห้อย โดย ซีเค พาวเวอร์ – ‘เติม-ต่อ-ร่วม-สร้าง’ สร้างคุณค่าที่ดีให้กับชุมชนที่อยู่ห่างไกล ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดและมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรที่ต่ำที่สุดรายหนึ่งของภูมิภาค “คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022 ด้าน Social Empowerment – องค์กรตัวอย่างที่มีความโดดเด่นทางด้านการสร้างความเข้มแข็งในสังคม” จาก Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย ด้วยผลงานอันโดดเด่นของ “โครงการหิ่งห้อย” กิจกรรมเพื่อสังคมของ CKPower ที่จัดทำอย่างต่อเนื่องกว่า 6 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายในการ ‘เติม-ต่อ-ร่วม-สร้าง’ สร้างคุณค่าที่ดีสอดคล้องกับวิถีชุมชน ให้กับชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่ห่างไกล ทั้งในประเทศและ สปป.ลาว

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “CKPower เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำที่สุดรายหนึ่ง เราให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในส่วนขององค์กรเราเองและสังคม ผ่านโครงการหิ่งห้อย กิจกรรมเพื่อสังคมหลักของ CKPower ซึ่งเกิดจากการที่เราได้เข้าไปสำรวจลักษณะและความต้องการของชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่ห่างไกล ในด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ น้ำและไฟฟ้า รวมถึงด้านการศึกษาที่ต้องการให้เด็กและเยาวชน ได้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022 (AREA 2022) ด้าน Social Empowerment (การสร้างความเข้มแข็งในสังคม) ที่ CKPower ได้รับนั้น เป็นกำลังใจสำคัญให้เรายิ่งทุ่มเทตั้งใจในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ความสำเร็จนี้มาจากการสนับสนุนของพันธมิตร และชุมชนต่างๆ รวมถึงจิตอาสาของ CKPower ทุกคนที่ได้ร่วมแรงกาย แรงใจและพลังสมองในการดำเนินโครงการหิ่งห้อยจนกระทั่งเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม และได้รับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้”

เป้าหมายของ “โครงการหิ่งห้อย” คือ การใช้ทักษะและองค์ความรู้ของ CKPower ด้านวิศวกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าเพื่อสังคมคุณภาพ โดยร่วมคิด ร่วมวางแผนพัฒนา ไปสู่การลงมือทำจริงร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกังหันน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตไฟฟ้าให้ชุมชน อาคารเรียนประหยัดพลังงาน บ่อเก็บน้ำระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ

ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปีของการดำเนินงาน โครงการหิ่งห้อย CKPower ได้มีโอกาสสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และ สปป.ลาว ตามวิถีชุมชนถึง 40 สิ่งปลูกสร้าง เด็กและเยาวชนเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้ราว 1,700 คน ใน 8 ชุมชน และขยายผลต่อยอดสู่การลงมือทำจากรุ่นสู่รุ่น เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนให้กับชุมชนและสังคมถึง 7 แหล่งเรียนรู้ อาทิ กังหันน้ำขนาดเล็กผลิตไฟฟ้า อาคารเรียนพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อเก็บน้ำระบบสูบน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านการร่วมแรงร่วมใจของจิตอาสา CKPower ราว 800 คน ผสานภาคีเครือข่าย 16 องค์กร โดยมีพันธกิจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals: SDGs ที่องค์การสหประชาชาติ (UN) ประกาศไว้

“เรามุ่งหวังในการสร้าง DNA การเป็นผู้ให้ในหมู่บุคลากรของ CKPower โดยนำความรู้ทางด้านวิศวกรรม สู่การสร้างคุณค่าทางสังคม ผ่านกลยุทธ์หลักในการดำเนินกิจกรรม CSR ขององค์กร 4 ข้อ คือ เติม-ต่อ-ร่วม-สร้าง เราได้เติมขีดความสามารถทางด้านวิศวกรรมพลังงานสะอาด มาต่อยอดนวัตกรรมกระบวนการเพื่อส่งต่อพลังงานสะอาดสร้างคุณค่าแก่สังคม ด้วยความร่วมมือของพนักงานในกลุ่ม CKPower พร้อมกับสร้างสานสัมพันธ์อย่างครบด้านทั้งพนักงาน ชุมชม และภาคีเครือข่าย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นายธนวัฒน์ กล่าว

รางวัล AREA 2022 จัดโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย เพื่อเชิดชูและให้เกียรติองค์กรที่มีความโดดเด่นในเอเชีย แบ่งเป็น 8 ด้านสำคัญ ได้แก่ 1. ด้านการสร้างความเข้มแข็งในสังคม (Social Empowerment) 2. ด้านการจัดการบุคคล (Investment in People) 3. ด้านสุขภาพ (Health Promotion) 4. ด้านสิ่งแวดล้อม (Green Leadership) 5. ด้านธรรมาภิบาล (Corporate Governance) 6. ด้านความเป็นผู้นำเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Leadership) และ 7. ด้านความเป็นผู้นำองค์กร (Responsible Business Leadership) 8. ด้านรายงานภาพรวมความยั่งยืนประจำปี (Corporate Sustainability Reporting)