ThaiPublica > Sustainability > CSR Movement > BKI มอบทุนการศึกษากว่า 3 ล้าน สร้างโอกาสเด็กกำพร้ายากจนพิเศษ

BKI มอบทุนการศึกษากว่า 3 ล้าน สร้างโอกาสเด็กกำพร้ายากจนพิเศษ

19 กรกฎาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

BKI สร้างโอกาสให้แก่เด็กกำพร้ายากจนพิเศษ ด้วยการมอบทุนการศึกษากว่า 3 ล้านบาท

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ขวาสุด) ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนายชวาล โสภณพนิช (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI มอบทุนการศึกษา จำนวน 3,348,000 บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันบาท) ให้แก่เด็กกำพร้ายากจนพิเศษ โดยมีนางผลิพร ธัญญอนันต์ผล (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักสื่อสาธารณะ
และระดมความร่วมมือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นผู้แทนรับมอบ สำหรับทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BKI ร่วมให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กกำพร้าที่ยากไร้และโครงการช่วยเหลือเด็กถูกทอดทิ้ง โดยจะนำไปมอบให้แก่เด็ก จำนวน 121 คนจาก 48 จังหวัดทั่วประเทศ ที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองเสียชีวิตหรือประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้กลับมามีโอกาสทางการศึกษา ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น