ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ซีพี ออลล์ ชู Mister & Miss Good Governance ผู้นำรุ่นใหม่รุ่น 2 เคลื่อนองค์กรด้วยหัวใจธรรมาภิบาล

ซีพี ออลล์ ชู Mister & Miss Good Governance ผู้นำรุ่นใหม่รุ่น 2 เคลื่อนองค์กรด้วยหัวใจธรรมาภิบาล

7 มิถุนายน 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

ซีพี ออลล์ ชู Mister & Miss Good Governance ผู้นำรุ่นใหม่รุ่นที่ 2 ขับเคลื่อนองค์กรด้วยหัวใจธรรมาภิบาล ‘Good Governance’

ธรรมาภิบาล (Good governance) ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร หากทุกคนในองค์กรร่วมกันยึดมั่นปฏิบัติ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส จะทำให้เกิดความสุข ความไว้วางใจและเชื่อใจกันและกัน ทำให้องค์กรนั้นเกิดพลังในการสร้างสรรสิ่งใหม่ๆ ที่ดีต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติ

บมจ.ซีพี ออลล์ หนึ่งในบริษัทที่ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ชูคาถาบรรษัทภิบาล “ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร บนพื้นฐานค่านิยมเครือเจริญโภคภัณฑ์ ‘3 ประโยชน์’ ตอบโจทย์ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร ล่าสุดคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล ซีพี ออลล์ จัดประชุมสัมมนาตัวแทน Mister & Miss Good Governance หรือเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีตัวแทนแต่ละหน่วยงาน และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ร่วมประชุมกว่า 100 คน ณ อาคารเดอะธารา แจ้งวัฒนะ และผ่านระบบ Microsoft teams ตามมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19

นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เป็นประธานการประชุม กล่าวถึง “พลังทีม พลังใจ” มอบความจริงใจ สร้างคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางให้ Mister & Miss Good Governance หรือเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลขององค์กร พร้อมได้เน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ของ Mister & Miss Good Governance ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาร่วมเป็นกระบอกเสียง เป็นเสียงสะท้อนแสดงออกถึงแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่ทันยุค ทันสมัย เป็น “แอมบาสเดอร์” ส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรอย่างยั่งยืนร่วมกัน

นางสาวลาวัณย์ เตียงหงษากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เป็นประธานการประชุม

ต่อด้วยนายวิชัย ศิริรัตน์ Assistant Chief Cyber Security Management Officer (Gosoft) ร่วมแบ่งปัน Knowledge Sharing Cyber Security เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความปลอดภัยของข้อมูลทางไซเบอร์เบื้องต้น และเสริมความรู้ด้าน Data Privacy เสริมด้วยพิสพันธ์ สุขวัน รองผู้จัดการทั่วไป ด้าน HR Governance & Sustainability และ เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ แชร์ Case Study เหตุการณ์ทุจริตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมแนะแนวทางปฏิบัติตามขั้นตอนกรณีเกิดเหตุทุจริต และปิดท้ายด้วย ตัวแทน Mister & Miss Good Governance รุ่นที่ 2 มาบอกเล่าแผนการดำเนินงานการสื่อสารด้านธรรมาภิบาล ของส่วนงานของตน แก่คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล ซีพี ออลล์ และเพื่อนๆ ได้ทราบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมนำไปปรับใช้ภายในหน่วยงานของตัวเอง เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านธรรมาภิบาลในองค์กร

ซีพี ออลล์ ได้กำหนดนโยบายบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานในบริษัททุกคนใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ซีพี ออลล์ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”