ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > BAM จัดกิจกรรม “บริจาคถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” ลดใช้ถุงพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

BAM จัดกิจกรรม “บริจาคถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” ลดใช้ถุงพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

17 มิถุนายน 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้จัดกิจกรรม “บริจาคถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน BAM ทั้งจากส่วนกลางและสำนักงานภูมิภาคทั่วประเทศ ได้ร่วมใจกันรวบรวมถุงผ้าใหม่และถุงผ้าที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดี เพื่อนำมาแบ่งปันให้กับคนไข้ของโรงพยาบาลต่าง ๆได้ใส่ยากลับบ้าน เพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติก และลดปัญหาโลกร้อน ได้แก่ 1.โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพฯ 2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 จ.เชียงใหม่ 3.โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก 4.โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี 5.โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุรี 6.โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 7.โรงพยาบาลฉลอง จ.ภูเก็ต 8.โรงพยาบาลบางกล่ำ จ.สงขลา ซึ่งรวบรวมจากพนักงานทั่วประเทศ จำนวน 2,568 ใบ และสมทบกับถุงผ้า BAM อีก 1,800 ใบ รวมทั้งสิ้น 4,468 ใบ

ที่ผ่านมา BAM ได้ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามเป้าหมายของประเทศโดยรวม เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ BAM ยังได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล ตามหลัก ESG เพื่อนำไปสู่กระบวนการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ทั้งในมิติการรณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับคนในองค์กร การนำเรื่อง ESG ผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทำงาน และการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลดีต่อความยั่งยืนทั้งของ BAM และของสังคมโดยรวมต่อไป