ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หนุนใช้สมาร์ท อสม. รายงานผลดิจิทัล พร้อมรับสิทธิประโยชน์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หนุนใช้สมาร์ท อสม. รายงานผลดิจิทัล พร้อมรับสิทธิประโยชน์

12 พฤษภาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และนายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ทฯ ร่วมแถลงข่าว “การบริหารจัดการสิทธิประโยชน์สำหรับ อสม. บนแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม.” โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบริษัท ฟอร์ท สมาร์ทฯ พัฒนาฟังก์ชันบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ บนแอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.” มุ่งสู่การรายงานผลงานของ อสม. ดิจิทัลเต็มรูปแบบ ลดการใช้กระดาษ พร้อมสะสมแต้มแลกรับสิทธิประโยชน์จากเครือข่าย “บุญเติม” ในการซื้อสินค้าและบริการ

นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิด้วยโครงการ 3 หมอ ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน โดยอสม.ซึ่งเป็นหมอคนที่ 1 ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและชุมชนมากที่สุด จะต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและรู้เท่าทันเทคโนโลยี ดังนั้น ในปี 2565 กระทรวงสาธารณสุขจึงตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพและยกระดับอสม. สู่การเป็นสมาร์ท อสม. โดยพัฒนาแอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.” ช่วยให้การทำงานของ อสม.มีความสะดวก เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการพัฒนาสิทธิประโยชน์และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่ อสม. โดยร่วมกับ ธ.ก.ส. และบริษัท ฟอร์ทฯ พัฒนาระบบการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์จากเครือข่ายของ “บุญเติม” บนแอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.” ในรูปแบบของการสะสมผลงาน ให้ อสม.รายงานผลการปฏิบัติงานผ่านแอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.” เพื่อสะสมแต้ม นำไปใช้ในการแลกรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็น และบริการอื่น ๆ เช่น ส่วนลดค่าน้ำมัน ค่าบริการโทรศัพท์ เป็นต้น ถือเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่ตอบแทนพี่น้อง อสม.ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนในทุก ๆ ภารกิจของการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มอบนโยบาย “การดําเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด 19 ในการเข้าสู่โรคประจําถิ่น” ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)จากแนวโน้มที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตลดน้อยลง ซึ่งแม้จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ยังคงเฝ้าระวังแบบใกล้ชิด โดยเฉพาะเขตชุมชนที่ต้องเฝ้าสังเกตเหตุการณ์เป็นพิเศษ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขที่เน้นการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและดูแลผู้ป่วย ซึ่งต้องอาศัยการทำงานเชิงรุกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศที่มีมากกว่า 1.05 ล้านรายเป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน ผนวกกับเครื่องมือช่วยทำงานอย่างแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. เข้ามาช่วยบันทึกข้อมูลผลงาน การสะสมผลงานตามบทบาทหน้าที่ของ อสม. เพื่อรับสิทธิประโยชน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการส่ง “แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับ อสม.” ประจำเดือนของสมาชิกเข้าสู่ระบบได้เช่นกัน สอดรับกับวัตถุประสงค์การพัฒนาให้เป็น อสม.4.0 ด้วยทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการหาความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ผ่านระบบการสื่อสารดิจิทัล และนำมาสนับสนุนบทบาทของ อสม. ที่จะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ เชื่อว่าเทคโนโลยีจะช่วยยกระดับความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับสมาชิก อสม. อย่างยั่งยืน

นพ.ธเรศ กล่าวว่า แอปพลิเคชันสมาร์ท อสม. เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่มุ่งหวังในการสนับสนุนให้ อสม.สามารถปฏิบัติงานในฐานะหมอประจำบ้านที่มีความทันสมัย สามารถใช้สมาร์ทโฟนประจำตัวเป็นเครื่องมือในการบันทึกและส่งต่อข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปยังหน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน อีกทั้งเปลี่ยนการรายงานผลการปฏิบัติงานทางกระดาษ ให้เป็นการรายงานผลผ่านแอปพลิเคชัน ช่วยลดปัญหาโลกร้อน และลดปริมาณขยะ แสดงถึงความเป็นสมาร์ท อสม.อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งแพลตฟอร์มนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นสมาร์ท อสม.อย่างเต็มรูปแบบ ปัจจุบันมี อสม.ลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้วกว่า 490,815 คน คิดเป็นร้อยละ 47.21 จึงขอเชิญชวน อสม.ที่เหลือดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าใช้งาน เพื่อจะได้เข้าถึงข่าวสาร ความรู้ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดียิ่งขึ้น

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวถึง ความร่วมมือการให้บริการระบบสิทธิประโยชน์แก่ อสม. ในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ จากที่ธนาคารดูแลเรื่องบัญชีเงินฝาก การโอนเงินค่าป่วยการของ อสม.ที่ได้รับแต่ละเดือนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก อสม.แต่ละราย. รวมถึงจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ด อสม. ที่เป็นทั้งบัตรประจำตัว อสม.ที่มีฐานข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง และเป็นบัตร ATM ที่สามารถชำระค่าบริการในร้านที่รองรับบัตร Debit Prompt Card โดยธนาคารมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรหรือค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับบัตรใบแรก การยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอนเงินข้ามเขตทุกธนาคาร 4 ครั้งต่อเดือนผ่าน ATM ทุกธนาคาร เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้ผู้ถือบัตร ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เพื่อให้ภาครัฐสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือ รวมทั้งสวัสดิการต่างๆไปยังสมาชิก อสม.แต่ละรายได้โดยตรง

ด้านนายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) “FSMART” ผู้นำเครือข่ายช่องทางบริการอัตโนมัติและการเงินครบวงจร ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยภายใต้ชื่อ“บุญเติม” กล่าวว่า บริษัทฯรับหน้าที่บริหารบริการและสิทธิประโยชน์บนแอปพลิเคชัน “Smart อสม.” ที่เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก อสม. เพื่อต้องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงาน ควบคู่กับการใช้ชีวิตประจำวันไปพร้อมกัน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของการเป็นผู้บริหารจัดการ “ตู้บุญเติม” ที่ให้บริการทั่วประเทศ พัฒนาสู่แพลตฟอร์มบนมือถือเพื่อมาบริหารจัดการร่วมกับคู่ค้าพันธมิตรของฟอร์ท สมาร์ท ที่พร้อมใจมอบส่วนลดและสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายแก่สมาชิก อสม. ได้แก่ ฟรีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมบนมือถือ โดยบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด(มหาชน), ซิมโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตฟรีเพื่อใช้งานแอป “สมาร์ท อสม.” โดยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด , E-code ส่วนลดน้ำมัน PT ส่วนลดสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อ Max Mart ส่วนลดน้ำมันเครื่อง PT Maxnitron และส่วนลดกาแฟพันธุ์ไทย โดยบริษัท แมกซ์ โซลูชัน จำกัด โดยบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน),ส่วนลดในการซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์ม และสนับสนุนด้านโปรแกรมแอฟฟิลิเอท (Affiliate Program) เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิก อสม. โดย ช้อปปี้ ประเทศไทย , ประกันอุบัติเหตุ ฟรี 1,000,000 สิทธิ์ โดย บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รัน โบรกเกอร์ จำกัด และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) และแคมเปญ “เปิดให้บริการใช้ก่อน จ่ายทีหลัง” สำหรับมือถือ Samsung โดยบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด

สำหรับการแลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสมาชิกสามารถดำเนินการได้ง่ายๆโดยไม่เสียค่าใช้ เพียงใช้คะแนนสะสมจาก 2 ช่องทาง ได้แก่ 1.คะแนนจากช่องทางการบันทึกการที่ปฏิบัติหน้าที่ และ 2.คะแนนจากช่องทางการใช้งาน โดยสมาชิกสะสมได้ในแอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.” ที่ขอเชิญชวนให้สมาชิกใช้งาน “สมาร์ท อสม.”ให้มากขึ้น เพราะสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้ทันที แต่หากสมาชิกท่านใดไม่สะดวกก็สามารถสะสมคะแนนผ่านบัตรสมาชิก อสม. หรือบัตร “Smart Card อสม.” เพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์ได้ตามเงื่อนไขได้ตลอดทั้งปีเช่นกัน โดยสิทธิประโยชน์พิเศษของ สมาชิก อสม. จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนสิทธิประโยชน์ใหม่ๆจากคู่ค้าของฟอร์ท สมาร์ท อย่างต่อเนื่อง รวมถึงฟอร์ท สมาร์ท จะเจรจาคู่ค้าอื่นๆเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนลดการซื้อสินค้าต่างๆ เพื่อให้สมาชิก อสม. ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ดีเพิ่มขึ้น ส่งเสริมการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกมีความครบครันและครบวงจรมากขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน