ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กรุงไทยมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่จริยธรรม ตอกย้ำองค์กรคุณธรรม หนุนเติบโตยั่งยืน

กรุงไทยมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่จริยธรรม ตอกย้ำองค์กรคุณธรรม หนุนเติบโตยั่งยืน

27 พฤษภาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นสร้างการเติบโตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับสังคมไทยตามพันธกิจ ยกระดับชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน (To Empower Better Life For All Thais) โดยยึดหลักการขับเคลื่อนสู่การเป็นธนาคารต้นแบบคุณธรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาลสู่การนำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร ภายใต้โครงการ กรุงไทยคุณธรรม

ธนาคารเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจควบคู่กับการมีจริยธรรมที่ดี เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) พร้อมปรับปรุงกระบวนการ และระบบงานที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมของธนาคารแห่งประเทศไทย และนำมาเป็นกรอบการดำเนินงานทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานทุกระดับ ร่วมผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าที่ดีและเป็นธรรม ก้าวสู่การเป็นธนาคารคุณธรรม สะท้อนถึงการเป็นสถาบันการเงินชั้นนำต้นแบบที่ลูกค้าให้ความ เชื่อมั่น และไว้วางใจ

สำหรับการยกระดับการดำเนินงานด้าน Market Conduct ธนาคารได้เริ่มตั้งแต่สร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ กระบวนการขายต้องไม่มีการบังคับขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ไม่รบกวนความเป็นส่วนตัว ต้องรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงการเฝ้าติดตามการปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งภายในและภายนอก มีการสื่อสารกับพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ มีมาตรการลงโทษ ตักเตือนและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งตรวจจับความเสี่ยงและความผิดปกติที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ธนาคารยังคงติดตามการปฏิบัติงานและพัฒนาเครื่องมือ เพื่อสนับสนุนการให้บริการลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจัง ยึดมั่นและปฎิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลภายในองค์กร และยกระดับการกำกับดูแลกิจการของธนาคารตามมาตรฐานสากล เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ สามารถติดตามชมคลิปแนวทางปฏิบัติด้าน Market Conduct ของธนาคารกรุงไทย ได้ที่ https://youtu.be/mKJKiHtLze8