ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เอสจี แคปปิตอลมุ่งธุรกิจยั่งยืน มอบเครื่องกรองน้ำดื่มโรงเรียนชนบท 20 แห่ง จ้างผู้พิการทำงาน Call Center

เอสจี แคปปิตอลมุ่งธุรกิจยั่งยืน มอบเครื่องกรองน้ำดื่มโรงเรียนชนบท 20 แห่ง จ้างผู้พิการทำงาน Call Center

22 มีนาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่ม SINGER ชูยุทธศาสตร์ปี 2565 ปูพรมเดินหน้าแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บนกรอบแนวคิดพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ESG เน้นความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล การดำเนินธุรกิจโปร่งใส พร้อมเคียงข้างคนไทย สร้างสังคมที่ยั่งยืน หนึ่งในกลไกขับเคลื่อนองค์กร ด้วยยุทธศาสตร์ 3 มิติ ประกอบด้วย ด้านสุขภาพดีและสุขภาวะ ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ และด้านส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งถูกกำหนดภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สหประชาชาติร่วมกันกำหนดขึ้นเป็นวาระการพัฒนาระดับโลก นำร่องโครงการเพื่อสังคมโชว์อัตลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต

นางสาวบุษบา กุลศิริธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อชั้นนำ ภายใต้แบรนด์ “รถทำเงิน” สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อผลิตภัณฑ์ “ซิงเกอร์” และสินเชื่ออื่น ๆ เปิดเผยว่า การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่ เอสจี แคปปิตอล ให้ความสำคัญ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล และบริษัทมุ่งสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Business ด้วยความเชื่อว่าการใช้กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพียงการสร้าง “กำไร” อย่างเดียว องค์กรจะไม่สามารถอยู่รอดได้ หากสังคมและสิ่งแวดล้อมยังคงประสบปัญหาและมีความเปราะบาง ปัจจุบันหลายองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งองค์กรในประเทศไทยต่างหันมาให้ความใส่ใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งหมายรวมถึง ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจของเอสจี แคปปิตอล มุ่งสร้างสมดุลระหว่างรายได้กับการดูแลสังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งต่อสังคมที่น่าอยู่สู่คนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน โดยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ “รถทำเงิน” ซึ่งนอกเหนือจากเป้าหมายด้านธุรกิจที่เพิ่มโอกาสทางการเงิน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มสภาพคล่องให้แก่เจ้าของธุรกิจ ในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนแล้ว ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บริษัทฯ ยังมุ่งปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานร่วมตอบแทนสังคมในทุกครั้งเมื่อมีโอกาส และเน้นการพัฒนาสังคมผ่านโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ บนกรอบแนวคิดพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ESG (Environment, Social, Governance) ที่เน้นให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นเกณฑ์ที่ช่วยชี้วัดว่าเมื่อ “โลกอยู่ดี” ผ่านการดูแลและดำเนินงานขององค์กร ก็จะส่งผลให้ “สังคมอยู่ดี” จากการดูแลด้านความเป็นอยู่ สุขภาพ ความปลอดภัยของบุคลากร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญขับเคลื่อนให้ “บริษัทอยู่ดี” บวกกับการดำเนินงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เชื่อถือได้

จากรายงานของ บริษัท PwC ประเทศไทย ในเรื่องสำรวจ 6 เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคที่น่ารู้ในปี 2565 โดยจัดทำผลสำรวจมุมมองของผู้บริโภคทั่วโลก พบ 68% ของผู้บริโภค เลือกสินค้าและบริการที่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนโปร่งใส และอีก 67% เลือกองค์กรที่ยึดมั่นในคุณค่าและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น รวมทั้ง 66% ของผู้บริโภค ยังเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคกำลังเปลี่ยนแปลง เริ่มเห็นเทรนด์ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ไม่ได้ต้องการเพียงคุณภาพสินค้า และบริการเท่านั้น แต่ยังต้องการไปถึงความเชื่อมั่นและความโปร่งใสในการบริหารงาน รวมถึงมองเห็นความสำคัญด้านการมีความรับผิดชอบต่อสังคมจากองค์กรต่าง ๆ อีกด้วย

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ด้าน CSR ภายใต้กรอบแนวคิดพัฒนาองค์กร ESG ถูกกำหนดด้วย 3 มิติหลัก ๆ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่สหประชาชาติร่วมกันกำหนดขึ้นเพื่อเป็นวาระการพัฒนาระดับโลกที่ต้องบรรลุให้ได้ภายในปี 2573 โดยเตรียมนำร่องโครงการ CSR ตามแผนในปี 2565 ที่สะท้อนความยั่งยืนในสังคม ประกอบด้วย ด้านสุขภาพดีและสุขภาวะ (Good health and Well-being) เตรียมโครงการส่งเสริมส่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสร้างสุขภาพกายและใจที่ดีให้สังคม ในด้านการจัดการคุณภาพน้ำ (Clean water and sanitation) ปัจจุบันประชากร 1 ใน 4 ของโลกขาดน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยในบ้าน สอดคล้องกับประเทศไทยโดยเฉพาะในต่างจังหวัด พื้นที่ชนบทที่ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาด ทำให้เยาวชนไทยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดส่งผลต่อสุขภาพและอนามัย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ “ปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน” หนึ่งในพันธกิจมุ่งคืนประโยชน์สู่สังคม โดยมุ่งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดในโรงเรียนพื้นที่ชนบท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีสู่สังคม โดยตั้งเป้ามอบเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดจำนวน 200 เครื่อง สำหรับโรงเรียนตามชนบท 20 โรงเรียนภายในปี 2565

ด้านส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Decent work and economic growth) และเพื่อสอดรับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยสนับสนุนผู้ทุพพลภาพให้ได้ทำงานในส่วนการบริการให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) เพื่อเปิดโอกาสสร้างรายได้ให้ผู้พิการ ยกระดับคุณภาพชีวิต และต่อยอดสู่การสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน บริษัทฯ เชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีคือพื้นฐานสำคัญของการสร้างความยั่งยืนแบบองค์รวม

“นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงสร้างความร่วมมือและส่งเสริมพัฒนาความยั่งยืนกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส เชื่อถือได้ เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมแบ่งปันโอกาส รวมทั้งสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคต” นางสาวบุษบา กล่าวทิ้งท้าย

เกี่ยวกับ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการธุรกิจสินเชื่อชั้นนำ ภายใต้แบรนด์ “รถทำเงิน” สินเชื่อเช่าซื้อเพื่อผลิตภัณฑ์ “ซิงเกอร์” และสินเชื่ออื่น ๆ ล่าสุดมีบริการผ่อนทองทางไลน์ภายใต้แบรนด์ “CLICK2GOLD” ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นผู้นำความยั่งยืนทางการเงิน โดยให้บริการสินเชื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศไทยให้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อรถบรรทุกภายในปี 2569 เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีฟลีตรถสามารถใช้ฟลีตรถต่อยอดทางธุรกิจ แปลงรถให้เป็นเงินได้ ในขณะยังสามารถมีรถใช้ประกอบการธุรกิจได้ต่อเนื่อง รวมถึงการให้บริการสินเชื่อประเภทอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีโอกาสสร้างธุรกิจและเติบโตได้อย่างมั่นคง ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ และบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ www.sgcapital.co.th หรือ โทร. 02 234 7171