ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธอส. จับมือ กคช. สนับสนุนระบบ AUDIT SUPPORT SYSTEM ให้ กคช.

ธอส. จับมือ กคช. สนับสนุนระบบ AUDIT SUPPORT SYSTEM ให้ กคช.

11 มีนาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

นายฉัตรชัย ศิริไล (ซ้าย)กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ (ขวา) ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S)

ธอส. จับมือ กคช. สนับสนุนระบบ AUDIT SUPPORT SYSTEM ให้ กคช. นำไปใช้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S) เพื่อให้ กคช. สามารถนำระบบ A2S ที่ ธอส. เป็นผู้พัฒนาระบบไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในของ กคช. พร้อมร่วมกันพัฒนาระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ระหว่างบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงาน โดย ธอส. ได้มีการพัฒนาระบบ A2S เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ เปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นแบบ Digitalization ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ซึ่งระบบ A2S ครอบคลุมการทำงานตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ

โดย กคช. นับเป็นหน่วยงานของรัฐลำดับที่ 7 ที่นำระบบ A2S ของ ธอส.ไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ที่ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบภายในหน่วยงานของรัฐให้มีความเท่าเทียมและมีมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบที่มีมาตรฐาน ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องอภิวิสัชนา ชั้น 6 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565