ThaiPublica > ประเด็นร้อน > เชื่อมโลกให้ไทยแล่น > ครม.ผ่านเกณฑ์ให้สิทธินักลงทุนต่างชาติ ซื้อที่ดิน-ห้องชุดในอีอีซี

ครม.ผ่านเกณฑ์ให้สิทธินักลงทุนต่างชาติ ซื้อที่ดิน-ห้องชุดในอีอีซี

1 มีนาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่มาภาพ : www.thaigov.go.th

ครม.ผ่านหลักเกณฑ์การให้สิทธินักลงทุนต่างชาติ ถือกรรมสิทธิที่ดิน-ห้องชุด ในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 6 แห่ง ตามที่ กพอ.เสนอ

ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ ตามที่กำหนดไว้ในร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เรื่อง สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ พ.ศ. …. ซึ่งมีสาระสำคัญ อาทิ

1.กำหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ รวม 6 แห่ง ได้แก่ 1) เมืองการบินภาคตะวันออก 2) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 3) เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตอล 4) รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน 5) นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจรธรรมศาสตร์ (พัทยา) และ 6) การแพทย์จีโนมิก มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน)

2. กำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษฯ ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ ต้องเป็นผู้มีศักยภาพทางการเงิน และมีขีดความสามารถในการประกอบกิจการไม่ต่ำกว่าที่ สกพอ. ประกาศกำหนดและต้องประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง หรือ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง

3. กำหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ เช่น (1) สิทธิในการซื้อกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือ ห้องชุด โดยให้เป็นไปตามที่ระบุในความตกลง (2) สิทธิในการนำคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร โดยให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ผู้บริหาร หรือผู้ชำนาญการ ซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ประกอบกิจการจะนำเข้ามาในราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตให้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย

4. สิทธิได้รับอนุญาตทำงานในราชอาณาจักร โดยให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ผู้บริหาร หรือผู้ชำนาญการมีสิทธิ์ทำงานโดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

ทั้งนี้ ในอนาคตจะมีการพิจารณาปรับร่างประกาศ ให้ครอบคลุมสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษครบทุกแห่ง โดยเพิ่มเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูง (บ้านฉาง) จังหวัดระยอง เข้าไปด้วย