ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เครือซีพีได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกปีที่2 โดย Ethisphere

เครือซีพีได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกปีที่2 โดย Ethisphere

15 มีนาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือซีพีได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดย Ethisphere สถาบันระดับโลกด้านการประเมินมาตรฐานจริยธรรมธุรกิจ

Ethisphere สถาบันชั้นนำระดับโลกด้านการวัดและประเมินมาตรฐานจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ประกาศผลการพิจารณา “บริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2565” (The 2022 World’s Most Ethical Companies) ซึ่งในปีนี้พบว่ามีบริษัทชั้นนำจาก 22 ประเทศทั่วโลกผ่านการคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 135 บริษัท โดย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หรือ เครือซีพี จากประเทศไทยได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลก ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 อยู่ในหมวดกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งในปีนี้มีบริษัทชั้นนำระดับโลกรวม 7 รายได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วย Kellogg, PepsiCo, illycaffe s.p.s, Grupo Bimpo, Archer-Daniels-Midland Company และ Brown-Forman

นายทิมโมธี เออร์บลิค (Timothy Erblich) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบัน Ethisphere

นายทิมโมธี เออร์บลิค (Timothy Erblich) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบัน Ethisphere เปิดเผยว่า ในปัจจุบันโลกกำลังเผชิญความท้าทายในหลายด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัททั่วโลกที่จะก้าวเป็นผู้นำทางธุรกิจจะต้องมีการปรับตัวและดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน โดยในปีนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2565 ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าเชิงบวกให้กับสังคมในทุกมิติ

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์

ด้านนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ เครือซีพี กล่าวว่า เครือฯ ยังคงขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ นอกจากนี้ยังสร้างการตระหนักรู้ให้กับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน การที่เครือซีพีได้รับการพิจารณาให้เป็นบริษัทที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากสถาบัน Ethisphere ได้นั้น เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและพนักงานทุกคนจากทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ทั้งในประเทศไทยและทุกประเทศที่เครือซีพีเข้าไปลงทุน รวมถึงการได้รับความไว้วางใจและการยอมรับจากคู่ค้า นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียที่ร่วมกันขับเคลื่อนกลไกด้านจริยธรรมให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ดังนั้นก้าวต่อไปยังเต็มไปด้วยความท้าทายของเครือฯ ที่ต้องรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพด้านการกำกับดูแลกิจการให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งนำไปสู่การเติบโตทั้งทางธุรกิจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทุกมิติอย่างยั่งยืน

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกใน The 2022 World’s Most Ethical Companies สถาบัน Ethisphere พิจารณาการดำเนินงานที่เหมาะสมใน 5 ด้านสำคัญคือ 1.ด้านกระบวนการดำเนินงานด้านจริยธรรมและการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 2.ด้านการกำกับดูแลกิจการ 3.ด้านการสร้างวัฒนธรรมด้านจริยธรรม 4.ด้านการปกป้องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม และ 5.ด้านภาวะผู้นำและการรักษาชื่อเสียงขององค์กร ปัจจุบันมีองค์กรชั้นนำระดับโลกเป็นเครือข่ายสมาชิกมากกว่า 300 บริษัท อาทิ H&M, Microsoft, Kohl’s, L’oreal และ Sony เป็นต้น