ThaiPublica > Sustainability > Social Change/Project > กทม.–กสิกรไทย ร่วมเปิดตัวแอปฯ “หมอ กทม.” เข้าถึงบริการ 11 รพ.สังกัดสำนักการแพทย์กทม.

กทม.–กสิกรไทย ร่วมเปิดตัวแอปฯ “หมอ กทม.” เข้าถึงบริการ 11 รพ.สังกัดสำนักการแพทย์กทม.

4 มีนาคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

กทม.–กสิกรไทย ร่วมเปิดตัวแอปฯ “หมอ กทม.” ใช้แอปเดียวเข้าถึงบริการได้สะดวกใน 11 โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ พร้อมรองรับผู้ป่วยนอกกว่า 4 ล้านคนต่อปี

กรุงเทพมหานคร และธนาคารกสิกรไทย ร่วมเปิดตัวแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” ภายใต้โครงการ “Smart OPD” ดาวน์โหลดแค่แอปเดียว (Single App) ใช้ได้กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมครบทั้ง 11 แห่ง เพิ่มศักยภาพบริการการแพทย์วิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึงและแจ้งเหตุฉุกเฉินได้เร็ว แบ่งเบาภาระบุคลากรทางแพทย์ในการให้บริการคนไข้นอกกว่า 4 ล้านคนต่อปี ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปฯ “หมอ กทม.” ได้แล้ววันนี้ โดยจะใช้บริการได้ครบ 11 โรงพยาบาลภายในปลายเดือนมีนาคม 2565

พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนระบบบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ หรือ New Normal โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” ภายใต้โครงการ Smart OPD เป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ที่ต้องเว้นระยะห่าง ลดการสัมผัส เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อในวงกว้าง ซึ่งผู้ใช้สามารถรับบริการได้ด้วยตนเองผ่านสมาร์ทโฟน เป็นนวัตกรรมที่จะช่วยเชื่อมโยงชีวิตประชาชนให้เข้าถึงบริการการรักษาทางการแพทย์ทั้งแบบฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินได้ง่ายยิ่งขึ้น ครอบคลุมบริการจากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครทั้งหมด 11 แห่ง ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยนอกรวมกว่า 4 ล้านราย และศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) รวมทั้งรวบรวมความรู้ด้านสุขภาพจากแพทย์และบุคลากรจากสหสาขาวิชาชีพ

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ธนาคารดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความสมดุลทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมมิติต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมบริการด้านสาธารณสุข ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน ความต้องการใช้บริการทางการแพทย์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เป็นผลมาจากการแพร่ระบาดโควิด-19 การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและสังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ธนาคารกสิกรไทย จึงตั้งใจนำเทคโนโลยีซึ่งธนาคารมีความเชี่ยวชาญ มาช่วยสนับสนุนในการพัฒนาระบบบริการทางแพทย์ของกรุงเทพมหานคร สร้างแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการในช่วงที่สังคมยังต้องใช้ชีวิตแบบเว้นระยะห่าง ลดข้อจำกัดในระบบการดูแลสุขภาพในช่วงที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมถึงการเตรียมความพร้อมหากวิกฤติเกิดขึ้นอีก นอกจากนี้ยังเป็นเทคโนโลยีที่เอื้อให้เกิดการต่อยอดด้วยบริการใหม่ ๆ ได้อีกในอนาคต เพื่อนำการแพทย์วิถีใหม่มาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในระยะยาว สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของธนาคารกสิกรไทยในการร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืน

แอปฯ “หมอ กทม.” มุ่งพัฒนาใน 3 แกนหลัก คือ 1) การเชื่อมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของโรงพยาบาล (Hospital Information System: HIS) มาแสดงที่แอปพลิเคชัน ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงประวัติสุขภาพและการรักษาได้ด้วยตนเอง ช่วยให้การรักษาและการรับบริการทางการแพทย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) การสร้างประสบการณ์ใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย รวดเร็ว ผู้ใช้บริการสามารถทำได้ด้วยตนเอง ทั้งในและนอกสถานที่ของโรงพยาบาล 3) การเชื่อมโยงระบบชำระเงินและบริการทางเงินต่างๆ ที่เลี่ยงสัมผัสเงินสด

บริการสำคัญในแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” อาทิ

 • นัดหมายพบแพทย์ ตรวจสอบรายการนัดหมาย แจ้งเตือนการนัดหมาย และกดรับบัตรคิวในแอปฯ
 • ตรวจสอบสิทธิการักษาพยาบาล อาทิ สิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม และสิทธิข้าราชการ
 • ตรวจสอบสถานะคิวตรวจ แจ้งลำดับคิว และขั้นตอนการใช้บริการในโรงพยาบาล
 • ลงทะเบียนตรวจรักษา บริการลงทะเบียนตรวจรักษาโรค จองวันเข้ารับการตรวจรักษาได้ง่าย ผ่านแอปฯ
 • ประวัติการรักษา ตรวจสอบผลวินัจฉัยโรค ประวัติการแพ้ยา/วัคซีน ประวัติรับยา ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการจากสถานพยาบาลอื่นได้สะดวก โดยเรียกดูข้อมูลการรักษาได้เองโดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล
 • แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน ด้วยฟีเจอร์แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน พร้อมแชร์โลเคชันเพื่อขอรับการช่วยเหลือจากศูนย์เอราวัณ
 • ตรวจรักษาออนไลน์ บริการตรวจรักษาด้วยระบบโทรเวชกรรม (Tele-medicine) โดยสามารถตรวจรักษา ติดตามอาการ ตลอดจนได้รับคำแนะนำในการใช้ยาจากแพทย์ผ่านระบบวีดีโอคอล (VDO Call) โดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล ผู้ใช้บริการสามารถรับยาผ่านไปรษณีย์ หรือรับด้วยตนเองที่ร้านยาใกล้บ้าน

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” ได้แล้ววันนี้ โดยแต่ละโรงพยาบาลจะเริ่มทยอยขึ้นจนครบ 11 โรงพยาบาล ได้แก่ 1. โรงพยาบาลกลาง 2. โรงพยาบาลตากสิน 3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 4. โรงพยาบาลสิรินธร 5. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ 6. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 7. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร 8. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 10. โรงพยาบาลคลองสามวา 11. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร รวมถึงศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ภายในปลายเดือนมีนาคม 2565

………………..

BMA and KBank team up to launch the “BMA Doctor” – a single app which allows access to medical services at 11 hospitals under the Medical Service Department, Bangkok Metropolitan Administration to accommodate more than 4 million outpatients per year

The Bangkok Metropolitan Administration (BMA) and KASIKORNBANK (KBank) have jointly unveiled the “BMA Doctor” application under the “Smart OPD” project that allows users to access medical services at all 11 hospitals under the Medical Service Department, Bangkok Metropolitan Administration, by simply downloading a single app. Thanks to this technological advancement, the initiative will enhance healthcare services in the ‘new normal’ era as patients will have improved access to medical services while also receiving emergency care in a timely manner. The app will help ease the burdens of healthcare personnel in providing services to more than 4 million outpatients per year. Members of the public are invited to download the “BMA Doctor” app today, while medical services at all 11 affiliated hospitals will be completely rolled out via this app by the end of March 2022.

Pol. Gen. Aswin Kwanmuang, Bangkok Governor, said that BMA has continually used IT to support healthcare services in response to the changing lifestyles of the ‘new normal’ era in the wake of the COVID-19 outbreak. The “BMA Doctor” app under the “Smart OPD” project aims to elevate the quality of ‘new normal’ healthcare services as people must maintain physical distance and avoid close contact to reduce the spread of COVID-19. This self-service innovation via smartphone will provide the public easier access to healthcare services, both emergency and non-emergency, at all 11 hospitals under the Medical Service Department, Bangkok Metropolitan Administration, which currently has more than 4 million outpatients per year, as well as the Bangkok Emergency Medical Service Center (Erawan Center). Users can also access health-related knowledge provided by physicians and multidisciplinary personnel.

Ms. Kattiya Indaravijaya, KBank Chief Executive Officer, said, “KBank conducts its business accounting for a balance in the economy, society and environment. With that in mind, KBank attaches importance to the use of technology to help address problems and improve the quality of life in various dimensions, including the promotion of public health service. Due to the increased demand for medical services caused by the COVID-19 pandemic, the growing population, the aging society, and new diseases that may occur in the future, KBank is using technologies that we have expertise in to support the development of the BMA’s medical service system, and the “BMA Doctor” application, with the aim of offering service users greater convenience while having to comply with social distancing rules, easing limitations of the public health system when there is substantial demand for healthcare services, and bracing for potential crises. Additionally, the technology used in the “BMA Doctor” application will not only help support the development of new services, but also use the ‘new normal’ medical practices to improve the quality of life for Thais over the long term, which is in line with KBank’s commitment to the creation of a sustainable society.”

The “BMA Doctor” application aims to improve three important components: 1) Linkage of the hospital information system (HIS) with the application so that patients can gain easier access to their medical records, practice self-medication, thus bolstering the efficiency of medical services and self-care; 2) Service experience of using the application: This is to ensure that service users can use the application more conveniently at hospitals and elsewhere; 3) Linkage of the payment system with other financial services to reduce the need for touching banknotes and coins.

Key services of the “BMA Doctor” application include:

 • Doctor’s appointment service – Check appointment schedule, receive appointment reminders, and click to get your queue ticket on the app
 • Medical benefit checking service such as Universal Health Coverage (known as the Gold Card), Social Security Scheme, and Civil Servant Medical Benefit Scheme
 • Hospital queue checking service – Be notified of your queue number and steps in receiving medical services
 • Medical treatment registration service – Register to receive medical treatment and make a simple appointment via the app
 • Medical record service – Check diagnoses, history of drug/vaccine allergies and medication history.
 • Service users can easily access the service from other hospitals, reviewing data of medical treatment by themselves without going to the hospital for the physical records
 • Emergency medical alert service – A feature that alerts the hospital to illnesses or injuries that require immediate attention, while sharing the location of the incident to receive assistance from the Bangkok Emergency Medical Service Center (Erawan Center)
 • Online medical treatment via tele-medicine service – Users can get remote diagnosis, follow-up care and advice on medication from their doctors via video calls, forgoing hospital visits. Service users can also receive their medication via mail or pick up their medication from a nearby drugstore.

Interested individuals can download the “BMA Doctor” application starting today. Each of the 11 following hospitals will launch medical services via this application separately: 1. Bangkok Metropolitan Administration General Hospital; 2. King Taksin Memorial Hospital; 3. Charoenkrung Pracharak Hospital; 4. Sirindhorn Hospital; 5. Venerable Thawisak Jutindhard Hospital; 6. Wetchakarunrasm Hospital; 7. Bangkok Metropolitan Administration Lat Krabang Hospital; 8. Ratchaphiphat Hospital; 9. Bang Khun Thian Geriatric Hospital; 10. Khlong Sam Wa Hospital; 11. Bangkok Metropolitan Administration Bangna Hospital; as well as Bangkok Emergency Medical Service Center (Erawan Center). Medical services at all these hospitals will be completely rolled out via the “BMA Doctor” application by the end of March 2022.