ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปตท.กวาด 7 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม-ดีเด่น “ธอส.-กฟภ.” คว้า 6 รางวัล

ปตท.กวาด 7 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม-ดีเด่น “ธอส.-กฟภ.” คว้า 6 รางวัล

31 มกราคม 2022


ข่าวประชาสัมพันธ์

สคร.มอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี’64 ภายใต้แนวคิด“ก้าวสู่ยุควิถีใหม่ด้วยพลังรัฐวิสาหกิจไทยอย่างยั่งยืน”-ปตท.กวาด 7 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม-ดีเด่น ขณะที่ “ธอส.-กฟภ.” คว้า 6 รางวัล ส่วน “ออมสิน-กรุงไทย-EXIM-ธ.ก.ส.กฟน.” รับ 2 รางวัล

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2564ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่ยุควิถีใหม่ด้วยพลังรัฐวิสาหกิจไทยอย่างยั่งยืน Sustainable Moving Towards The Next Normal” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยการจัดงานในปีนี้มีการมอบรางวัลทั้งสิ้น 11 ประเภทรางวัล

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า สคร. ได้มีการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น หรือ SOE Award อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งได้รับการตอบรับในการเข้าร่วมงานจากรัฐวิสาหกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีตลอดมา โดยการจัดงานในปีนี้ ภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่ยุควิถีใหม่ด้วยพลังรัฐวิสาหกิจไทยอย่างยั่งยืน Sustainable Moving Towards The Next Normal” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจที่มีความสามารถในการปรับตัว และบริหารจัดการผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ของรัฐวิสาหกิจได้เป็นอย่างดี

สำหรับผลรางวัล SOE Award ประจำปี 2564 ทั้ง 11 ประเภทรางวัล มีดังนี้
1.รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น

  (1) ประเภทเกียรติยศ ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  (2) ประเภทดีเด่น ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น

  (1) ประเภทเกียรติยศ ได้แก่ ธนาคารออมสิน
  (2) ประเภทดีเด่น ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และธนาคารอาคารสงเคราะห์

3. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย การยาสูบแห่งประเทศไทย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และองค์การเภสัชกรรม
4. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ได้แก่ นายสมพงษ์ ปรีเปรม อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
6. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

  (1) ประเภทดีเด่น ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  (2) ประเภทชมเชย ได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และการยางแห่งประเทศไทย

7. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น แบ่งรางวัลเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย

  7.1 ด้านความคิดสร้างสรรค์

   (1) ประเภทดีเด่น ได้แก่ การประปานครหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และธนาคารอาคารสงเคราะห์
   (2) ประเภทชมเชย – ไม่มีรัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัล

  7.2 ด้านนวัตกรรม

   (1) ประเภทดีเด่น ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
   (2) ประเภทชมเชย ได้แก่ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และธนาคารอาคารสงเคราะห์

8. รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น

  (1) ประเภทดีเด่น จำนวน 2 คู่ความร่วมมือ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการเคหะแห่งชาติและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  (2) ประเภทเชิดชูเกียรติ จำนวน 2 คู่ความร่วมมือ ได้แก่ การประปานครหลวงและองค์การจัดการ
  น้ำเสีย และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์และองค์การสะพานปลา

9. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
10. รางวัลบริการดีเด่น ได้แก่ ธนาคารออมสิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และธนาคารอาคารสงเคราะห์
11. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี 2564 ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
นางสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธอส.
นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย
นายสมพงษ์ ปรีเปรม อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ