ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การเงินธนาคารมอบรางวัล MONEY & BANKING AWARDS 2021 “ผยง ศรีวณิช” คว้านักการเงินแห่งปี

การเงินธนาคารมอบรางวัล MONEY & BANKING AWARDS 2021 “ผยง ศรีวณิช” คว้านักการเงินแห่งปี

24 ธันวาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย รับรางวัลนักการเงินแห่งปี 2563 ธนาคารกสิกรไทย ครองธนาคารแห่งปี 2564 ด้านบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย-บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์/ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ-บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ขณะที่ บล.กสิกรไทย ครองบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 พร้อม 9 กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2564

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2021 จัดโดย วารสารการเงินธนาคาร ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องฟินิกซ์ 2-5 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร ประกาศรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2021 เป็นปีที่ 14 เพื่อยกย่องผู้บริหาร ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานยอดเยี่ยมในรอบปี พร้อมสนับสนุนความสำเร็จของบุคลากร สถาบันการเงิน ในแวดวงตลาดเงินตลาดทุน ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจการเงิน การลงทุนของประเทศและสังคมส่วนรวม

สำหรับ รางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2021 ประกอบด้วย
รางวัลนักการเงินแห่งปี 2563 Financier of the Year 2020 เป็นรางวัลที่มอบให้กับนายธนาคาร และนักการเงินที่มีผลงานโดดเด่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ และทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ได้แก่ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
รางวัลธนาคารแห่งปี 2564 Bank of the Year 2021 เป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคารที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปี ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
รางวัลบริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 Best Public Company of the Year 2021 เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี

บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเทคโนโลยี 2564 ได้แก่ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 2564 ได้แก่ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มธุรกิจการเงิน 2564 ได้แก่ บมจ.ทุนธนชาต
บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มทรัพยากร 2564 ได้แก่ บมจ.ราช กรุ๊ป
บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2564 ได้แก่ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 2564 ได้แก่ บมจ.โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย)
บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 2564 ได้แก่ บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)
บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มบริการ 2564 ได้แก่ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้แก่ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส

รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 Best Securities Company of the Year 2021 เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี ได้แก่ บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 Best Mutual Fund of the Year 2021 เป็นรางวัลที่มอบให้กับกองทุนรวมแต่ละประเภท ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในรอบปี ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กองทุนตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศบางส่วน (Fixed Income Fund)
ได้แก่ กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน บลจ.ทาลิส จำกัด
กลุ่มที่ 2 กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ (Foreign Fixed Income Fund)
ได้แก่ กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์ บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มที่ 3 กองทุนผสม (Mixed Fund)
ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด
กลุ่มที่ 4 กองทุนหุ้นไทย (Equity Fund)
ได้แก่ กองทุนเปิดแอสเซท พลัส สมอล แอนด์ มิดแคป อิควิตี้ บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด
กลุ่มที่ 5 กองทุนหุ้นต่างประเทศ (Foreign Equity Fund)
ได้แก่ กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ บลจ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด
กลุ่มที่ 6 กองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน (Property and Infrastructure Fund)
ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผล บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กลุ่มที่ 7 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารหนี้ (RMF Fixed Income Fund)
ได้แก่ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ตราสารหนี้ บลจ.พรินซิเพิล จำกัด
กลุ่มที่ 8 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพตราสารทุน (RMF Equity Fund)
ได้แก่ กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ บลจ.วรรณ จำกัด
กลุ่มที่ 9 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
ได้แก่ กองทุนเปิดแอสเซท พลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว บลจ.แอสเซท พลัส จำกัด