ThaiPublica > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บางจากฯ คว้ารางวัล จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564

บางจากฯ คว้ารางวัล จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564

24 ธันวาคม 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์

บางจากฯ คว้ารางวัล จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564 สะท้อนแนวทางพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม

นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมรับมอบ “รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น” ภายในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2564 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รางวัลดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยหอการค้าไทย เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจให้ภาคธุรกิจเอกชน ที่ประกอบธุรกิจโดยมีจรรยาบรรณ ตามหลักบรรษัทภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดถือความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค พร้อมทั้งยังแบ่งปันประโยชน์กลับคืนสู่สังคมและชุมชน ตลอดจนมีจิตสำนึกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าควบคู่ไปกับการรักษาให้ยั่งยืน ทำให้ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน สอดคล้องกันกับวัฒนธรรมองค์กรของบางจากฯ ที่มุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม